Odprawa połączona z seminarium - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Odprawa połączona z seminarium

W dniu 20 listopada bieżącego roku w Szkole Policji w Pile rozpoczęła się dwudniowa odprawa szkoleniowa dla naczelników/zastępców naczelników komórek właściwych w sprawach dyscyplinarnych KWP/KSP, CBŚP, CLKP, WSPol. w Szczytnie i szkół policyjnych.

W odprawie, obok kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzorowanie prowadzenia spraw dyscyplinarnych, wzięli również udział koordynatorzy postępowań dyscyplinarnych z poszczególnych województw oraz szkół policyjnych.

W trakcie spotkania dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji insp. Jarosław Siekierski przedstawił najistotniejsze kwestie związane z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych w Policji. Dotyczyły one polityki dyscyplinarnej przełożonych, orzecznictwa w zakresie gromadzenia dowodów w postępowaniu dyscyplinarnym, aspektów dotyczących prowadzenia i nadzorowania postępowań dyscyplinarnych z uwzględnieniem problematyki zgłaszanej przez jednostki Policji.

Drugiego dnia odprawy, 21 listopada, jej uczestnicy wzięli udział w organizowanym już od ośmiu lat seminarium poświęconym odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych. Tematem tegorocznego, IX seminarium było postępowanie dowodowe w służbach mundurowych.

W seminarium, zorganizowanym przez Szkołę Policji w Pile, Komendę Główną Policji oraz Katedrę Prawa Karnego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu wzięło udział ponad 60 osób, wśród których obecni byli przedstawiciele Sądu Najwyższego, środowisk naukowych (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Wyższej Szkoły Gospodarki w Pile), Krajowej Administracji Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej i jednostek organizacyjnych Policji - ekspertów, teoretyków i praktyków.

W trakcie obrad wygłoszono następujące referaty:

​​​​ 1. „Prawne regulacje dyscyplinarnego postępowania dowodowego w służbach mundurowych” – prof. dr hab. Radosław Giętkowski (Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański);

  2. „Zasada iura novit curia w postepowaniu dyscyplinarnym w Policji” – dr Piotr Jóźwiak (Katedra Prawa Karnego, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Poznaniu);

  3. „Inicjatywa dowodowa – rozważania w kontekście modelu poznania w postępowaniu dyscyplinarnym wobec policjantów” – dr hab. Barbara Janusz-Pohl (Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);

  4. „Dowody w czynnościach wyjaśniających w ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec sędziów oraz funkcjonariuszy służb mundurowych. Uwagi na tle porównawczym” – dr Anna Korzeniewska-Lasota (Katedra Historii Prawa Polskiego i Filozofii Prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) i Michał Lasota (sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim);

   5. „Ocena dowodowa w postępowaniu dyscyplinarnym policjantów” – prof. WSG dr Ireneusz Adamczak (Wyższa Szkoła Gospodarki, Wydział Gospodarki i Techniki w Pile);

   6. „Dowody nielegalne w postępowaniu dyscyplinarnym” – SSN Wiesław Kozielewicz (Izba Karna Sądu Najwyższego);

  7. „Prawo do skorzystania z obrońcy w związku z czynnościami dowodowymi jako element rzetelnego postępowania dowodowego w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy służb mundurowych” – Tomasz Kosicki (Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego)

W trakcie dyskusji uczestnicy wymieniali się spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia postępowań dyscyplinarnych oraz aktualnego stanu orzecznictwa w tym zakresie.

Wystąpienia prelegentów dostępne będą na stronie internetowej Szkoły pod zakładką „Odpowiedzialność dyscyplinarna”, jak również planowane jest wydanie materiałów z seminarium w formie publikacji.

SP/Sebastian Wegner