Seminarium bankowe - 2017 - Szkoła Policji w Pile

Seminarium bankowe

W dniach 28-30 czerwca 2017 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie gościła uczestników 9 seminarium naukowo-praktycznego nt. „Współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie zapobiegania, ujawniania i zwalczania przestępczości związanej z funkcjonowaniem banków”.

 Organizatorami seminarium byli: Związek Banków Polskich, Komenda Główna Policji oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Uroczystego otwarcia seminarium w imieniu Komendanta-Rektora dokonał insp. Krzysztof Baran – Kanclerz Uczelni.

Tematyka seminarium wpisywała się w szczególności w aktualne zadania Policji, do których należy m.in. zwalczanie szeroko pojmowanej przestępczości gospodarczej. Trzydniowe spotkanie było poświęcone takim zagadnieniom jak: współpraca sektora bankowego z organami ścigania, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, oszustwa kredytowe oraz wciąż rozwijający się obszar cyberprzestępczości godzący w intensywnie rozwijającą się sferę e-bankowości.

Głównym celem seminarium była wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami w obszarze zwalczania i zapobiegania przestępstwom finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług bankowych oraz poszukiwanie rozwiązań profilaktycznych, które minimalizowałyby rozmiary wciąż znacznej liczby czynów godzących w instytucje zaufania publicznego, wśród których banki zajmują szczególnie ważne miejsce. O tym, jak istotny społecznie jest to problem, dowodzą choćby ostatnie, spektakularne przypadki oszustw lub upadłości podmiotów sektora usług finansowych.

W spotkaniu wzięło udział niemal 250 uczestników z instytucji i podmiotów, do których należą: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowy Bank Polski, Biuro Informacji Kredytowej, Krajowa Administracja Skarbowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, banki, jednostki naukowo-badawcze, leasingodawcy, kasy Stefczyka, ubezpieczyciele (Państwowy Zakład Ubezpieczeń, Uniqa), audytorzy reprezentowani przez EY (Ernst and Young) oraz PWC, policjanci pionu do walki z przestępczością gospodarczą oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Szkołę Policji w Pile, w roli prelegenta, reprezentowała podkom. Hanna Bigielmajer – wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej, której wystąpienie dotyczyło przestępczości w sektorze bankowym w ramach kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej.

 

Źródło: https://www.wspol.edu.pl/g/aktualnosci/626-seminarium-bankowe

Zdjęcia: T. Muraszko, zdjęcie grupowe: M. Błędowski