CEPOL i 2017 rok

Rok 2016 przejdzie do historii Szkoły Policji w Pile jako czas, który rozpoczął nowy etap w naszej działalności o charakterze międzynarodowym. W połowie roku, decyzją Komendanta Szkoły insp. Romana Sobczaka, podpisane zostało porozumienie ramowe z CEPOL na lata 2016-2020.

W jego ramach mamy możliwość uczestniczenia we współpracy o charakterze szkoleniowym, która obejmuje szerokie spectrum zagadnień, związanych przede wszystkim z realizacją poszczególnych komponentów oferty szkoleniowej CEPOL. Jej najistotniejszym i podstawowym przejawem są specjalistyczne przedsięwzięcia szkoleniowe (kursy, seminaria, warsztaty oraz konferencje), realizowane w systemie stacjonarnym dzięki zaangażowaniu państw członkowskich i dotyczące zagadnień o charakterze paneuropejskim, kluczowych z punktu widzenia Unii Europejskiej. Liczba szkoleń organizowanych corocznie waha się w granicach ok. 80. Ich zakres tematyczny obejmuje przedsięwzięcia dot. tematyki ogólnej (np. kursy z zakresu zarządzania, planowania strategicznego), poświęcone zwalczaniu poszczególnych dziedzin przestępczości (np. przestępczość zorganizowana, narkotykowa, finansowa, terroryzm, handel ludźmi) oraz różnorodnym aspektom funkcjonowania policji państw członkowskich (relacje ze społecznością lokalną, bezpieczeństwo w trakcie imprez masowych, misje policyjne, zarządzanie kryzysowe, międzynarodowa współpraca policyjna w UE itp.).

Po raz pierwszy w historii Szkoły Policji w Pile w roku 2017 organizować będziemy właśnie w ramach CEPOL dwa szkolenia o tematyce kryminalnej - typowej dla naszej specjalności edukacyjnej.

Pierwszy kurs „Child sexualexploitation – Victimidentification” poświęcony będzie identyfikacji ofiar seksualnego wykorzystywania dzieci, zwłaszcza w obszarze cyberprzestrzeni i formach wizualnych. Drugie szkolenie „Informanthandling – Advanced” dotyczyć będzie współpracy europejskich policji z osobowymi źródłami informacji.

Dzięki obu przyznanym grantom CEPOL na wymienione szkolenia, nasi dydaktycy, wraz z wybranymi funkcjonariuszami policyjnymi z 20 państw, będą mieli niepowtarzalną szansę na podniesienie swoich umiejętności zawodowych, połączonych z wyjątkową okazją wymiany bezcennych doświadczeń o charakterze międzynarodowym.

Leszek Koźmiński

Powrót na górę strony