„Odpowiednie stosowanie przepisów innych ustaw w sprawach dyscyplinarnych w służbach mundurowych”

W dniu 8 listopada, pod takim tytułem, odbyło się siódme seminarium poświęcone odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych.

W seminarium, zorganizowanym przez Szkołę Policji w Pile i Komedę Główną Policji, wzięło udział ponad 60 osób, wśród nich przedstawiciele Sądu Najwyższego, środowisk naukowych (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Wyższej Szkoły Gospodarki w Pile, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile), Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i jednostek organizacyjnych Policji (Komendy Głównej Policji, garnizonów wojewódzkich i powiatowych, szkół) - ekspertów, teoretyków i praktyków. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Adiunkt SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu – dr Piotr Jóźwiak, Przewodniczący Wydziału IV Izby Karnej Sądu Najwyższego – SSN Wiesław Kozielewicz,  prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Katarzyna Dudka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie,  prof. dr hab. Radosław Giętkowski z Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego.

W trakcie obrad, wygłoszono następujące referaty:

- „Odpowiednie stosowanie przepisów innej ustawy jako problem wykładni prawa” (prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz - Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego)
,,Odpowiednie stosowanie instytucji zasad współżycia społecznego przy określaniu odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów” (SSN Wiesław Kozielewicz - Sąd Najwyższy, Izba Karna),
- „Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego w sprawach dyscyplinarnych policjantów” (dr Piotr Jóźwiak - Katedra Prawa Karnego, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Poznaniu),
- „Analogia legis na gruncie ustawy o Policji - zagadnienia wybrane” (dr Barbara Janusz-Pohl - Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
- „Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy służb mundurowych" (prof. dr hab. Radosław Giętkowski - Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański),
- „Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec żołnierzy zawodowych" (prof. dr hab. Katarzyna Dudka - Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
- „Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w prawach dyscyplinarnych w Służbie Celnej” (prof. WSG dr Ireneusz Adamczak - Wyższa Szkoła Gospodarki, Wydział Gospodarki i Techniki w Pile),
- „Sprawność postępowania dyscyplinarnego w Policji i jego wpływ na wizerunek formacji. Stosowanie ustawy o lekarzu sądowym” (mł. insp. Sebastian Maj - Komenda Wojewódzka Policji w Opolu),
- „Aksjologia wprowadzania do przepisów dyscyplinarnych w służbach mundurowych przepisów dotyczących odpowiedniego stosowania innych ustaw” (adw. Magdalena Mościcka-Podstawka -  Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
- „Pokrzywdzony w rozumieniu art. 134i ust.1 pkt 2 i ust.3, art. 135 ust.2 i art.135h ust. 3 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego i orzecznictwa sądowo – administracyjnego (kom. Adam Rak - Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji).

W trakcie dyskusji, uczestnicy wymieniali się spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia postępowań dyscyplinarnych oraz aktualnego stanu orzecznictwa
w tym zakresie.

Wystąpienia prelegentów dostępne będą na stronie internetowej Szkoły pod zakładką
„Odpowiedzialność dyscyplinarna”, jak również planowane jest wydanie materiałów
z seminarium w formie publikacji.

Krzysztof Opaliński

 

  • Z-ca Komendanta Szkoły Policji w Pile otwiera seminarium....