Rok 2009 zamknięty! - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Rok 2009 zamknięty!

Data publikacji 31.05.2011

Komendant Szkoły, insp. Jerzy Powiecki w obecności zastępcy komendanta głównego Policji, nadinsp. Waldemara Jarczewskiego, otworzył wczoraj ...

Rok 2009 zamknięty! Komendant Szkoły, insp. Jerzy Powiecki w obecności zastępcy komendanta głównego Policji, nadinsp. Waldemara Jarczewskiego, otworzył wczoraj naradę służbową podsumowującą działalność Szkoły Policji w Pile w 2009 roku.

Rok 2009 zamknięty! W dalszej kolejności głos zabrał zastępca komendanta Szkoły nadzorujący pion dydaktyczny, insp. Witold St. Majchrowicz, który stwierdził, że realizacja przez Szkołę zadań dydaktycznych w roku ubiegłym koncentrowała się przede wszystkim na długookresowych szkoleniach zawodowych podstawowych (10 edycji), przy czym druga połowa roku charakteryzowała się już znacznym zwiększeniem liczby policjantów szkolonych na kursach doskonalenia zawodowego (91 edycji). Łącznie szkoleniem (101 edycji) objętych zostało 2786 policjantów (dla porównania w roku 2008 szkoleń było 68, a osób objętych nimi - 2135).

Rok 2009 zamknięty! Jedną z nowości w szerokiej palecie kursów realizowanych w Szkole, był kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej w zakresie wykonywania wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych, którego realizację powierzono wyłącznie pilskiej Szkole. W sumie odbyły się trzy edycje tego kursu, a trzy kolejne trwają nadal.

Rok 2009 zamknięty! Szkoła wdrożyła również system oparty na metodzie blended learning, łączący w sobie samokształcenie kierowane przy wykorzystaniu platformy e-learningowej oraz klasyczny, bezpośredni kontakt z nauczycielem. W 2009 r. rozpoczęto 6 edycji kursu, z których 4 edycje (w tym rozpoczętą w grudniu 2008 roku) zakończyło 75 policjantów, natomiast w kolejnych 3 edycjach uczestniczy 59 słuchaczy. Łącznie doskonaleniem zawodowym przy wykorzystaniu techniki blended learnig objętych zostało w ubiegłym roku 162 policjantów.

Rok 2009 zamknięty! Nie można zapomnieć także o działalności kulturalno-oświatowej i wolontaryjnej, za które to działania w grudniu 2009 r. Szkoła otrzymała nagrodę prezydenta Piły w uznaniu twórczej i organizacyjnej działalności w sferze upowszechniania kultury oraz działalności społecznej na rzecz mieszkańców Piły.

Rok 2009 zamknięty! Zastępca komendanta nadzorujący pion logistyczny, nadkom. Roman Gryczka, który jako kolejny zabrał głos, prezentując osiągnięcia w nadzorowanym przez siebie pionie, omówił realizację zadań z zakresu: przeprowadzonych inwestycji, remontów, gospodarki nieruchomościami, transportu, wyżywienia oraz innych, nie mniej istotnych dla prawidłowego funkcjonowania tak dużej jednostki organizacyjnej, jaką jest Szkoła.

Na zakończenie, do poruszanych podczas odprawy kwestii odniósł się nadinsp. Waldemar Jarczewski, który wysoko ocenił wkład Szkoły, zarówno pod względem kształcenia policjantów kursów zawodowych podstawowych i funkcjonariuszy na kursach specjalistycznych, jak również pod względem zaangażowania w realizację dwóch etapów szkolnych procesu doboru do służby w Policji, w których w ubiegłym roku wzięło udział 11.874 osoby.

Rok 2009 zamknięty! Rok 2009 zamknięty! Rok 2009 zamknięty! Rok 2009 zamknięty!

(13.01.10)