Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny

Data publikacji 08.06.2011

Szkoła Policji w Pile przygotowuje drugi numer czasopisma ? Kwartalnik Prawno ? Kryminalistyczny, przeznaczony przede wszystkim dla policjantów...

Szkoła Policji w Pile przygotowuje drugi numer czasopisma ? Kwartalnik Prawno ? Kryminalistyczny, przeznaczony przede wszystkim dla policjantów służby kryminalnej i śledczej. Zamierzamy w nim zamieścić artykuły z zakresu szeroko rozumianego prawa i kryminalistyki autorstwa policjantów z jednostek terenowych i szkół Policji, sędziów i prokuratorów. Zapraszamy Państwa do publikowania na łamach Kwartalnika swoich prac i dzielenia się doświadczeniem.

Zasady publikowania prac w ?Kwartalniku Prawno ? Kryminalistycznym?:

 1. Redakcja przyjmuje teksty dotychczas niepublikowane, dotyczące szeroko rozumianej problematyki prawnej i kryminalistycznej.
 2. Składane materiały winny być sporządzone czcionką Times New Roman 12 punktów, jednostronnie, na arkuszach formatu A-4, z marginesem 3 cm z lewej i 2 cm z prawej strony, z zachowaniem odstępu 1,5 wiersza.
 3. Literatura przywoływana w przypisach winna być podana w następujący sposób:
  1. w opisie książek ? inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy, tom, część, miejsce i rok wydania, strona(y) pracy, na którą(e) się powołujemy,
  2. w opisie artykułów ? inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok wydania, numer zeszytu, strona(y) artykułu, na którą(e) się powołujemy,
 4. Autorzy dołączają do tekstu informacje o sobie: imię i nazwisko, stopień (lub tytuł) naukowy (tytuł zawodowy), nazwę instytucji, którą reprezentują oraz dokładne dane teleadresowe.
 5. Złożone materiały będą kwalifikowane do druku przez zespół redakcyjny.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w pracy niezbędnych poprawek i skrótów, łącznie ze zmianą tytułu opracowania.
 7. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
 8. Redakcja zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej Szkoły Policji w Pile.
 9. Artykuły publikowane są w czasopiśmie nieodpłatnie.
 10. Materiały do publikacji winny być składane w sekretariacie Szkoły Policji w Pile (64-920 Piła, Plac Staszica 7) w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku komputerowego lub tożsamej z wydrukiem wersji w formacie PDF (e-mail:sekretariat@pila.szkolapolicji.gov.pl) w stanie uwzględniającym niniejsze zasady, a także inne ? typowe dla tekstów naukowych i popularnonaukowych.

(14.09.09)