GIIF w Szkole Policji w Pile - 2015 - Szkoła Policji w Pile

GIIF w Szkole Policji w Pile

Data publikacji 11.09.2015

W dniu 10 września br. Szkołę Policji w Pile odwiedził Wojciech Ryżowski z Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów ...

GIFF w Szkole Policji w Pile W dniu 10 września br. Szkołę Policji w Pile odwiedził Wojciech Ryżowski z Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, który to Departament realizuje zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
Generalny Inspektor Informacji Finansowej to jeden z organów (obok ministra właściwego do spraw instytucji finansowych) administracji rządowej właściwy w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Generalny Inspektor jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Do jego ustawowych zadań należy uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie określonym w ustawie oraz podejmowanie działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a w szczególności: badanie przebiegu transakcji, co do których Generalny Inspektor powziął uzasadnione podejrzenia, przeprowadzanie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, rozstrzyganie w przedmiocie zwolnienia zamrożenia wartości majątkowych, udostępnianie i żądanie przekazania informacji o transakcjach, przekazywanie uprawnionym organom dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, inicjowanie i podejmowanie innych działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje, sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, współpraca z zagranicznymi instytucjami i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, jak również nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w ustawie.
W spotkaniu z Wojciechem Ryżowskim wzięli udział słuchacze V edycji kursu specjalistycznego w zakresie ujawniania, identyfikacji i zabezpieczenia mienia podlegającego zajęciu w postępowaniu przygotowawczym, słuchacze III edycji kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej oraz pluton 2 kompani V kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności dochodzeniowo - śledcze.
Tematem prelekcji była współpraca organów ścigania z GIIF – jej zasady, zakres, pojawiające się trudności, możliwości poszukiwania majątku sprawców przestępstw w kontekście zabezpieczeń majątkowych, w tym poza granicami terytorialnymi Polski, również w tzw. rajach podatkowych, obowiązki, które spoczywają na podmiotach obowiązanych do współpracy z GIIF na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wymiana informacji z instytucjami współpracującymi z GIIF. Ponadto tzw. transakcje ponadprogowe i podejrzane oraz procedura wstrzymania transakcji i blokady rachunku bankowego.
Treści przekazane przez naszego gościa są tym bardziej cenne, że rola tzw. śledztwa finansowego i zabezpieczeń majątkowych z roku na rok rośnie, bowiem, jak do tej pory, nie ma lepszego sposobu na zwalczanie przestępczości niż pozbawianie sprawców „owoców” ich działalności.
Wykład, poparty licznymi przykładami z praktyki, spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

autor: Hanna Bigielmajer

(11.09.15)