Współpraca Policji i sektora bankowego - 2015 - Szkoła Policji w Pile

Współpraca Policji i sektora bankowego

Data publikacji 30.06.2015

W dniach 24 - 26 czerwca 2015 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się seminarium naukowo - praktyczne „Współpraca Policji i sektora bankowego ...

Współpraca Policji i sektora bankowego W dniach 24 - 26 czerwca 2015 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się seminarium naukowo - praktyczne „Współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości związanej z funkcjonowaniem banków”, którego organizatorem były: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Związek Banków Polskich oraz Komenda Główna Policji. Oprócz najistotniejszego zagadnienia, jakim jest współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie szeroko pojmowanego zwalczania przestępczości gospodarczej, do obszarów objętych tegorocznym seminarium włączono problematykę współpracy sektora bankowego z organami ścigania, przeciwdziałania praniu pieniędzy i oszustw kredytowych oraz wciąż rozwijającego się obszaru przestępczości w bankowości elektronicznej. Ponadto, fraudy wewnętrzne i nowe trendy w przestępczości bankowej.

W seminarium udział wzięli reprezentanci Wyższej Szkoły Policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Biura Służby Kryminalnej KGP, Związku Banków Polskich, Głównego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratur apelacyjnych i rejonowych, Narodowego Banku Polskiego, Biura Informacji Kredytowej, Urzędu Kontroli Skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, banków i instytucji finansowych z całej Polski, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Związku Polskiego Leasingu, kas Stefczyka, PZU, E&Y (Ernst and Young), KPMG oraz komend wojewódzkich i powiatowych Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji i ośrodków szkolenia Policji.

Szkołę Policji w Pile - w roli prelegentów - reprezentowali: podinsp. Leszek Gruntkowski i asp. Hanna Bigielmajer, a tematem ich wystąpienia było szkolenie policjantów w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej. Współautorem przedstawionej przez nich prezentacji był podinsp. Jacek Horoszkiewicz - wykładowca w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Celem corocznie organizowanych seminariów jest nie tylko wymiana doświadczeń w obszarze zwalczania przestępstw na szkodę banków, ale także poszukiwanie rozwiązań profilaktycznych, które minimalizowałyby rozmiary wciąż znacznej liczby występków godzących w instytucje zaufania publicznego, wśród których banki i instytucje finansowe zajmują szczególnie ważne miejsce. Jak ważny społecznie to problem, dowodzą wciąż górujące liczbowo w statystykach policyjnych oszustwa kredytowe, czy spektakularne przypadki upadłości podmiotów sektora usług bankowych. Dodatkowym atutem udziału w seminarium jest możliwość nawiązania osobistych kontaktów osób zajmujących się bezpośrednio zwalczaniem przestępczości w sektorze bankowym, co wspomaga efektywność współpracy.

autor: Marzena Brzozowska

(30.06.15)