Kursy specjalistyczne w natarciu - 2013 - Szkoła Policji w Pile

Kursy specjalistyczne w natarciu

Data publikacji 17.06.2013

Miniony tydzień stał pod znakiem kursów specjalistycznych. Kolejną, szóstą już edycję, w tym roku miał swój finał kurs dla policjantów służby kryminalnej i śledczej z zakresu ...

Miniony tydzień stał pod znakiem kursów specjalistycznych. Kolejną, szóstą już edycję, w tym roku miał swój finał kurs dla policjantów służby kryminalnej i śledczej z zakresu taktyki i technik przesłuchań, w którym udział wzięło 15 funkcjonariuszy z garnizonów: dolnośląskie-go, kujawsko - pomorskiego i wielkopolskiego.
W trakcie 5-dniowego szkolenia jego uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i przygotowywania przesłuchań, nawiązywania kontaktu z przesłuchiwa-nym, prowadzenia rozmów, sposobów wykrywania kłamstw i prowadzenia przesłuchań.

Równie liczna, 15-osobowa, grupa funkcjonariuszy otrzymała świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego. Policjanci z garnizonów: dolnośląskiego, kujawsko - pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego i wielkopol-skiego doskonalili w Szkole Policji w Pile swoje umiejętności z zakresu nadzoru nad czynno-ściami wyjaśniającymi oraz występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w postę-powaniu w sprawach o wykroczenia, m.in. dokonywania formalnej i merytorycznej oceny materiałów zgromadzonych w toku czynności wyjaśniających, przygotowywania i prezento-wania przemówień końcowych oraz sporządzania środków zaskarżania.

Wspomniane kursy cieszą się dobrą opinią wśród ich uczestników. Najlepszym dowodem na to są kolejne grupy chętnych do udziału w nich. To również doskonały sposób na podniesienie swoich kwalifikacji i zapoznanie się z nowymi metodami realizacji zadań służbowych na zajmowanych stanowiskach.

autor: Krzysztof Opaliński

(17.06.13)