Szkoła w roku 2012 – część III

Data publikacji 12.02.2013

Szkoła Policji w Pile była w ubiegłym roku organizatorem wielu konferencji, narad, seminariów i warsztatów o charakterze zawodowym, m.in. z zakresu ...

Szkoła w roku 2012 – część III Szkoła Policji w Pile była w ubiegłym roku organizatorem wielu konferencji, narad, seminariów i warsztatów o charakterze zawodowym, m.in. z zakresu: zwalczania przestępczości przeciwko mieniu - oględziny miejsca kradzieży z włamaniem (12-14.03), zwalczania korupcji (17-21.09), oględzin miejsca znalezienia zwłok (24-26.10), zwalczania korupcji (05-09.11), rozpoznawania i zwalczania chuligańskiej przestępczości stadionowej (14-16.11), zwalczania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (21-23.11), zwalczania przestępczości samochodowej (28-30.11), zwalczania i przeciwdziałania narkomanii (05-07.12) oraz seminarium „Etyka zawodowa” (14.12). W przedsięwzięciach tych wzięło udział blisko 300 uczestników.

Kadra dydaktyczna Szkoły utrzymywała stałe kontakty z jednostkami i podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi m.in. z: Narodowym Bankiem Polskim, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, Komendą Główną Policji, laboratoriami kryminalistycznymi, zespołami techników kryminalistyki jednostek terenowych różnego szczebla, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i szkołami Policji, cywilnymi placówkami oświatowymi (np. Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, Wyższą Szkolą Biznesu, Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Politechniką Wrocławską, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym), prokuraturą, sądami, Leicą Geosystems, Komendą Główną Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowiecki, Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie oraz Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, pozyskując w ten sposób interesujące materiały wykorzystywane podczas realizacji procesu dydaktycznego, wymieniając doświadczenia, prowadząc spotkania z zakresu profilaktyki narkotykowej, opracowując i realizując nowe propozycje doskonalenia zawodowego, angażując przedstawicieli tych instytucji do realizacji zajęć dydaktycznych.

W roku 2012 jednym z priorytetowych zadań, realizowanym przez Szkołę, a jednocześnie znacznym wyzwaniem organizacyjnym, był udział w procesie doboru kandydatów do służby w Policji. W trakcie 87 dni (soboty i niedziele) zrealizowano łącznie 261 tur postępowania kwalifikacyjnego, na które do Szkoły skierowanych zostało 15.717 kandydatów.

I próba:

  • do Testu Wiedzy Ogólnej przystąpiło 9.908 osób (3.281 kobiet i 6.627 mężczyzn),
  • do Oceny Sprawności Fizycznej przystąpiło 9.868 osób (3274 kobiet i 6.594 mężczyzn),
  • procedurę pozytywnie zakończyło 6.696 osób (936 kobiet i 5.760 mężczyzn),
II próba:
  • do Oceny Sprawności Fizycznej przystąpiło 1.243 osoby (922 kobiety i 321 mężczyzn),
  • procedurę pozytywnie zakończyło 517 osób (282 kobiet i 235 mężczyzn),

W celu porównania, w 2011 roku w ciągu 40 dni przeprowadzono etapy doboru dla 7112 kandydatów.
Tak duży nakład pracy wymagał zaangażowania wielu ludzi, spośród których największą grupę stanowili nauczyciele policyjni - 605 razy brali oni udział w pracach komisji egzaminacyjnych itp. Do zabezpieczenia prawidłowego przebiegu etapów szkolnych angażowano także pracowników Policji oraz słuchaczy.

autor: Waldemar Hałuja

(12.02.13)

Powrót na górę strony