Liceum policyjne

Data publikacji 18.06.2011

W czerwcu 2006 r. pomiędzy pilską Szkołą Policji a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile zostało zawarte porozumienie o współpracy.

Liceum policyjne W czerwcu 2006 r. pomiędzy pilską Szkołą Policji a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile zostało zawarte porozumienie o współpracy.

Na tej podstawie, w dwóch klasach liceum, rozpocznie się trzyletni blok edukacyjny z zakresu wybranych zagadnień bezpieczeństwa i porządku.

Opracowany w Szkole Policji program szkolenia w wymiarze 145 godzin lekcyjnych, zawiera szerokie spektrum zagadnień związanych ze służbą policyjną. W jego skład wchodzi siedem bloków tematycznych.

Liceum policyjne W pierwszym bloku ?Wiedza o Policji? uczniowie poznają m.in. historię i tradycje Policji. Ponadto, zapoznani zostaną ze strukturą organizacyjną Policji, prześledzą ścieżkę zawodową policjanta od momentu mianowania do chwili przejścia na emeryturę, zapoznają się z etyką zawodu policjanta i poznają podstawowe prawa obywatela w kontaktach z Policją w sytuacjach określonych obowiązującymi przepisami.

Liceum policyjne W drugim bloku tematycznym ?Wybrane zagadnienia prewencji kryminalnej i techniki kryminalistycznej? omawiana będzie m.in. profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży, problematyka programów prewencyjnych, a także zagadnienia z obszaru kryminali­styki.

Liceum policyjne W bloku trzecim ?Wybrane zagadnienia prewencji i ruchu drogowego?, uczniowie wprowadzeni zostaną m.in. w problematykę prewencji i podstawowe pojęcia z nią związane, a także poznają podstawowe zadania służby prewencyjnej. Następnie zapoznają się z przepisami prawa o ruchu drogowym, poznają obowiązujące przepisy karne w ramach tematu poświęconego przestępstwom i wykroczeniom w ruchu drogowym.

Liceum policyjne Blok czwarty ?Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa publicznego?. obejmować będzie m.in. zagadnienia dotyczące zadań administracji rządowej i samorządowej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, rolę organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, rolę instytucji współpracujących z Policją w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Omówiona zostanie także problematyka współpracy Policji ze społeczeństwem.

Liceum policyjne W bloku piątym ?Wybrane elementy prawa? poruszone będą kwestie z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego materialnego, wybrane elementy prawa karnego procesowego i w sprawach o wykroczenia.

Liceum policyjne W bloku szóstym ?Wybrane zagadnienia z zakresu broni palnej, środków przymusu i ochrony osobistej? uczniowie zapoznają się z uprawnieniami obywateli do posiadania środków ochrony osobistej oraz z odpowiedzialnością karną za naruszenie przepisów o stosowaniu broni i innych środków ochrony Liceum policyjne osobistej, odpowiedzialnością za nielegalne posiadanie broni, z uprawnieniami Policji i innych podmiotów do stosowania broni i środków przymusu bezpośredniego.

Liceum policyjne Blok siódmy ?Praktyczne aspekty służby policyjnej? realizowany będzie przy współpracy z jednostkami Policji. W ramach tego bloku w Szkole Policji w Pile uczniowie liceum będą obserwować zajęcia z zakresu interwencji policyjnych, kontroli osobistej, przeszukania osoby i miejsca, zatrzymywania osób. Liceum policyjne Zaplanowano także zwiedzanie sal specjalistycznych i strzelnicy krytej oraz przewidziano obserwację zajęć z samoobrony i technik użycia środków przymusu bezpośredniego. Ponadto, uczniowie zostaną zapoznani ze sprzętem i uzbrojeniem znajdującym się w dyspozycji Policji. W miejscowej Komendzie Powiatowej Policji uczniowie zapoznają się m.in. z monitoringiem miasta, pomieszczeniami dla osób zatrzymanych i umiejętnościami psów służbowych.

Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo tak znacznego obszaru wiedzy, absolwenci liceum nie uzyskają uprawnień policjanta, jednak ukończone szkolenie pozwoli im w sposób ogólny poznać zasady pracy Policji i zrozumieć jej rolę w społeczeństwie. Założeniem twórców programu jest przyjęcie rozwiązań, które zaowocują w przyszłości bardziej świadomym ubieganiem się części adresatów programu o przyjęcie do służby w Policji, a także otwarciem się Szkoły na środowiska młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta Piły.

(25.08.06)

Powrót na górę strony