Pełnomocnik Komendanta ds. Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Pile ds. Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Pile ds. Ochrony Praw Człowieka, nadkom. Żaneta Kowalska została powołana Decyzją nr 21/24 Komendanta Szkoły Policji w Pile z dnia 19 lutego 2024 roku.

 

 

Do zadań pełnomocnika należy:

 1. monitorowanie przestrzegania w Szkole praw człowieka, etyki zawodowej oraz realizacji zasady równego traktowania;
 2. propagowanie praw człowieka, etyki zawodowej, zasad równego traktowania oraz dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w Szkole Policji w Pile;
 3. przygotowanie i realizacja szkoleń zawodowych w zakresie ochrony praw człowieka i etyki zawodowej;
 4. samodzielne prowadzenie lub współprowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych przez innych nauczycieli policyjnych z tematyki praw i wolności człowieka, zasad równego traktowania oraz zasad etyki zawodowej polskiego policjanta;
 5. samodzielne przeprowadzanie lub współudział w prowadzeniu hospitacji kontrolno – oceniających i doradczo – doskonalących realizowanych przez nauczycieli policyjnych w zakresie przekazywanych treści merytorycznych dotyczących tematyki praw i wolności człowieka, zasad równego traktowania oraz zasad etyki zawodowej policjanta;
 6. opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie materiałów edukacyjno – szkoleniowych dla nauczycieli policyjnych, w tym wskazówek organizacyjnych i metodycznych dotyczących prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego w odniesieniu do przekazywanych treści merytorycznych z obszaru ochrony praw człowieka, realizacji zasad równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej;
 7. identyfikacja potrzeb szkoleniowych, inicjowanie lub samodzielne prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie przestrzegania praw człowieka, zasad równego traktowania oraz zasad etyki zawodowej;
 8. organizowanie spotkań tematycznych, dyskusji i pogadanek ze słuchaczami szkoleń zawodowych podstawowych oraz kursów specjalistycznych dotyczących tematyki praw i wolności człowieka, zasad równego traktowania oraz zasad etyki zawodowej policjanta;
 9. wspomaganie pełnomocników KGP/KWP/KSP/CBŚP do spraw ochrony praw człowieka w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu praw człowieka, etyki zawodowej w ramach doskonalenia zawodowego, w tym pomoc w realizacji szkoleń;
 10. utrzymywanie stałej współpracy z pełnomocnikami KGP/KWP/KSP/CBŚP do spraw ochrony praw człowieka na terenie kraju;
 11. udział w spotkaniach pełnomocników organizowanych w ramach międzyszkolnego forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk poświęconych ujednoliceniu przekazywanych treści programowych słuchaczom w trakcie realizacji procesu dydaktycznego oraz wypracowaniu i udoskonaleniu metodyki nauczania zagadnień z obszaru praw człowieka, równego traktowania i zasad etyki zawodowej;
 12. udział w pracach nad nowelizacjami programów szkoleń dla policjantów  w zakresie tematyki praw człowieka i etyki zawodowej;
 13. realizacja zaleceń podmiotów międzynarodowych stojących na straży ochrony praw człowieka w części dotyczącej szkoleń i propagowania praw człowieka;
 14. opracowywanie i upowszechnianie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wśród kadry i słuchaczy Szkoły Policji w Pile;
 15. opracowywanie materiałów na wniosek organizacji i instytucji powołanych do ochrony praw człowieka;
 16. inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;
 17. monitorowanie doniesień medialnych i informacji pochodzących ze źródeł służbowych, dotyczących stwierdzonych lub domniemanych przypadków stosowania przez policjantów tortur lub innych form nieludzkiego lub poniżającego traktowania, w przypadku ujawnienia takich zdarzeń organizowanie dedykowanych spotkań ze słuchaczami i innych działań edukacyjno – informacyjnych;
 18. reprezentowanie Komendanta Szkoły Policji w Pile w przedsięwzięciach krajowych i zagranicznych poświęconych problematyce ochrony praw człowieka;
 19. opracowywanie i aktualizowanie w celach informacyjno – edukacyjnych materiałów zamieszczanych na stronie internetowej Szkoły Policji w Pile, obejmujących zagadnienia ochrony praw człowieka, realizacji zasad równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej;
 20. opracowywanie aktów prawnych Komendanta Szkoły Policji w Pile w zakresie ochrony praw człowieka i etyki zawodowej;
 21. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności jednostki szkoleniowej w zakresie ochrony praw człowieka;
 22. bieżąca współpraca z pełnomocnikami KGP/KWP/KSP/CBŚP/BSWP do spraw ochrony praw człowieka w zakresie przestrzegania praw człowieka, zasad równego traktowania oraz zasad etyki zawodowej;
 23. prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości etycznej oraz promowanie uczciwości wśród policjantów i pracowników Policji, a także podejmowanie działań dotyczących sytuacji doradczych w sytuacjach wątpliwych etycznie związanych z wykonywaniem zadań służbowych i zawodowych.

Dane kontaktowe:

nadkom. Żaneta Kowalska

młodszy wykładowca
Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia
Szkoły Policji w Pile

pl. Staszica 7
64-920 Piła

tel. MSW 7742422
tel. 477742422
e-mail: zaneta.kowalska@sppila.policja.gov.pl

 

W przypadku nieobecności Pełnomocnika Komendanta Szkoły Policji w Pile do spraw Ochrony Praw Człowieka jego obowiazki wykonuje Zastępca Pełnomocnika Komendanta Szkoły Policji w Pile do spraw Ochrony Praw Człowieka, sierż.szt. Anna Perła.

Dane kontaktowe:

sierż.szt. Anna Perła

referent
Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia
Szkoły Policji w Pile

pl. Staszica 7
64-920 Piła

tel. MSW 7742422
tel. 477742422
e-mail: anna.perla@sppila.policja.gov.pl

Powrót na górę strony