Pełnomocnik Komendanta ds. Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Pile ds. Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnikiem Komendanta Szkoły Policji w Pile jest podinsp. Jacek Czechowski.

 

Do zadań pełnomocnika należy:

  1. monitorowanie przestrzegania w Szkole praw człowieka, etyki zawodowej oraz realizacji zasady równego traktowania;
  2. prowadzenie, wdrażanie i nadzorowanie realizacji szkoleń zawodowych w zakresie ochrony praw człowieka i etyki zawodowej;
  3. wspomaganie pełnomocników KWP/KSP w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu praw człowieka, etyki zawodowej na poziomie centralnym i w ramach doskonalenia zawodowego, w tym pomoc w realizacji szkoleń;
  4. nawiązywanie współpracy z wybranymi KWP na terenie kraju;
  5. udział w pracach nad nowelizacjami programów szkoleń dla policjantów w zakresie tematyki praw człowieka i etyki zawodowej;
  6. realizacja zaleceń podmiotów międzynarodowych stojących na straży ochrony praw człowieka w części dotyczącej szkoleń i propagowania praw człowieka;
  7. opracowywanie i upowszechnianie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w jednostkach szkoleniowych i komendach wojewódzkich Policji;
  8. opracowywanie materiałów na wniosek organizacji i instytucji powołanych do ochrony praw człowieka;
  9. opracowywanie aktów prawnych Komendanta Szkoły Policji w Pile w zakresie ochrony praw człowieka i etyki zawodowej.

 

Kontakt tel. 67 352 24 22