RODO - Banery - Szkoła Policji w Pile

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Szkoły Policji w Pile przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

 

1.    Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Szkoły Policji w Pile  
z siedzibą przy pl. Staszica 7, 64-920 Piła.

 

2.    Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest podkom. Sebastian Polak
tel. 67 352 2310, 695 820 181 e-mail: iod.sppila@sppila.policja.gov.pl

 

3.    Osobą zastępującą Inspektora Ochrony Danych (IOD), podczas jego nieobecności,
jest st. sierż. Paweł Borowczyk tel. 67 352 2315, e-mail: iod.sppila@sppila.policja.gov.pl

                         

4.    Dane osobowe, zwane dalej „danymi", przetwarzane są:

a.    W celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO),

b.    W celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO),

c.     W celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 

d.     W celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Szkoły Policji w Pile bądź jego przedstawicielem prawnym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.

 

5.    W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

a.    Dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Szkoły Policji w Pile,

       b.    Sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

c.     Usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Szkoły Policji w Pile przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

d.    Ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie,

e.    Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Szkoły Policji w Pile posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 

6.     Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Szkoły Policji w Pile (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) - przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

7.    W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8.     W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Szkoły Policji w Pile Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9.     Komendant Szkoły Policji w Pile przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.

 

10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.

 

11.    Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.