25 lecie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

W ostatnią sobotę w Jachrance odbyła się gala 25-lecia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Spotkanie rozpoczęło się słowami pieśni w wykonaniu Krzysztofa Ciborskiego „Drogi Bracie Twoich czynów nie zapomni żaden z nas. Płomień życia tak młodego w jednej chwili zgasł”.

Zgromadzeni goście w sali konferencyjnej oczekują na rozpoczęcie uroczystej gali.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, poseł na Sejm RP, sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Policji Grzegorz Piechowiak, poseł na Sejm RP Dominika Chorosińska, która reprezentowała również Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Jego Ekscelencja Biskup Polowy Wojska Polskiego, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji bp dr Wiesław Lechowicz, Szef Gabinetu ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Michał Prószyński, dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA Małgorzata Zdrodowska, kierownik Przychodni Medycyny Rodzinnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA dr.n.med. Dorota Szydlarska. Policję czeską reprezentował płk Milan Stiepanek.

Minister Kamiński, Komendant Główny Policji oraz kadra kierownicza polskiej Policji.

W spotkaniu uczestniczyła również Pani Komendant Szkoły, insp. Beata Różniak-Krzeszewska, która zgodnie z przyjętą już tradycją, przekazała na ręce przewodniczącego Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz. Władysława Padło oraz prezesa Fundacji, mł. insp. w st. spocz. Ireny Zając, pamiątkowy zestaw opatrzony logo Szkoły oraz list gratulacyjny z życzeniami dalszego efektywnego pełnienia misji na rzecz rodzin policjantów, którzy zakończyli swoją służbę, wypełniając rotę ślubowania do końca.

Wartym przypomnienia są cele statutowe działalności Fundacji, które polegają na niesieniu pomocy wdowom i dzieciom, osieroconym przez policjantów poległych na służbie. Realizacja tych celów następuje w wyniku następujących działań:

  • zapomogi materialne i finansowe wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach Policji, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
  • stypendia i pomoc materialną związaną z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
  • organizowanie oraz dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach,
  • dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot,
  • popularyzowanie wśród podopiecznych roli społecznej, historii i tradycji Policji.

Wystąpienie na scenie prowadzących uroczystość.

Misje i cele realizowane są dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu osób. Członkowie Rady i Zarządu Fundacji swoją działalność oraz pracę na rzecz Fundacji wykonują bez pobierania wynagrodzenia przy dużym wsparciu i zaangażowaniu policjantów i pracowników Policji w kraju.

Pilska Szkoła Policji regularnie włącza się w akcje mające na celu wsparcie Fundacji. Aktualnie, z okazji jubileuszu organizacji, prowadzona jest koleżeńska zbiórka, która w całości zostanie przekazana na rzecz Fundacji.

 

WP

  • Kadra kierownicza Policji.
  • Zaproszeni goście podczas przebiegu uroczystości.
  • Przemówienie przewodniczącego rady fundacji, w tle pokaz slajdów.
Powrót na górę strony