Trafficking in Human Beings – labour exploitation - 2021 - Szkoła Policji w Pile

Trafficking in Human Beings – labour exploitation

W drugiej połowie października br. odbył się, zrealizowany przez naszą Szkołę kurs CEPOL Trafficking in Human Beings – labour exploitation. Cykl spotkań poświęcono różnym aspektom pracy przymusowej, która jest jednym z najbardziej rozwijających się form przestępczości handlu ludźmi. Ze względu na pandemię koronawirusa kurs odbył się wersji on-line.

W kursie wzięło udział 25 uczestników z 12 państw Unii Europejskiej. Wykłady prowadzone były przez wykładowców z EUROPOLU, FRA (Agencja Praw Podstawowych UE), FRONTEX, Bułgarii oraz Włoch. Szkolenie zostało podzielone na 3 tygodnie, każdy tydzień poświęcony był innym zagadnieniom.

W pierwszym tygodniu uczestnicy zapoznawali się z podstawowymi aktami prawnymi UE dotyczącymi handlu ludźmi, praw pokrzywdzonego, raportami oraz dobrymi praktykami związanymi ze zwalczaniem handlu ludźmi wypracowanymi przez EUROJUST, FRA, FRONTEX. Drugi tydzień poświęcony został regulacjom prawnym oraz zwalczaniu handlu ludźmi – przymusowej pracy na przykładzie Bułgarii oraz Włoszech. Omówione zostały również kwestie udziału inspektora pracy w zwalczaniu przymusowej pracy, pojawiających się nowych szlaków handlu ludźmi oraz biały wywiad. Trzeci i ostatni tydzień poświęcany był współpracy między agencjami m.in. FRA, EUROPOL i FRONTEX z zwalczaniu handlu ludźmi, analizie przypadku oraz ochronie pokrzywdzonych.

W międzyczasie każdy z uczestników brał udział w poszczególnych zadaniach takich jak: udział w forach dyskusyjnych, studium przypadku, czy końcowym teście wiedzy, który był jednym z warunków zaliczenia kursu oraz otrzymania certyfikatu.

Szkoła Policji w Pile wyszła naprzeciw nie tylko konieczności zorganizowania kursu w dobie pandemii, ale również w kwestii dopasowania kursu do potrzeb uczestników oraz wykładowców szkolenia. Zajęcia rozplanowane były w taki sposób, żeby uczestnicy mogli poświęcić na zapoznanie się z materiałem do 2 godzin dziennie. Wszystkie materiały były dostępne na platformie CEPOL Leed, do której mieli dostęp zarówno uczestnicy, jak i wykładowcy kursu. Każdy więc mógł zapoznać się z nimi w dogodnym dla siebie czasie. Bardzo istotnym elementem szkolenia było prowadzenie części wykładów i spotkań w formie on-line. Był to niewątpliwie czas umożliwiający uczestnikom wymianę doświadczeń oraz wzbogacenie warsztatu swojej pracy.

 

NIE MILCZ - SZKOŁA POLICJI W PILE

 

WP