Profilaktyka ponad wszystko… - 2021 - Szkoła Policji w Pile

Profilaktyka ponad wszystko…

Odpowiedzialność prawna nieletnich, przejawy demoralizacji oraz cyberprzemoc – to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas pogadanek, które w ostatnich dwóch dniach, na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Pile przeprowadzili nasi wykładowcy, podkom. Agnieszka Kuszyk z Zakładu Prawa i Kryminalistyki oraz podkom. Mariusz Cichy z Zakładu Kryminalnego.

Spotkanie miało na celu przede wszystkim uświadomienie uczniom powagi zagrożeń czyhających w sieci, wskazanie rozsądnego kierunku korzystania z dostępnych zasobów, a także przybliżenie zagadnień dotyczących konsekwencji prawnych, jakie mogą ponieść nieletni za łamanie prawa i za zachowanie niezgodne z przyjętymi normami społecznymi.

W trakcie pogadanki młodzież dowiedziała się czym jest zjawisko cyberprzemocy, z jakimi niebezpieczeństwami mogą spotkać się w sieci, ale również, na co położono szczególny nacisk jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz gdzie można znaleźć pomoc stając się ofiarą cyberprzemocy. Druga część spotkania dotyczyła demoralizacji nieletnich, jej przyczyn oraz środków wychowawczych i poprawczych jakie może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec sprawców czynów karalnych czy osób przejawiających symptomy demoralizacji. Uczniowie dowiedzieli się również, jaki zakres uprawnień posiada Policja w przypadku podejmowania działań wobec tej grupy młodzieży.

Szkoła Policji w Pile regularnie współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 7, a wszystko po to by zwiększyć świadomość młodego pokolenia w kwestii zagrożeń internetowych i konsekwencji prawnych nieprzestrzegania prawa.

 

ZPiK/WP