Szkolenie dla sędziów z zakresu przepisów ochrony przyrody - 2021 - Szkoła Policji w Pile

Szkolenie dla sędziów z zakresu przepisów ochrony przyrody

W dniach 2-3 sierpnia br. w Jeleniej Górze Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zorganizowała, w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”, dwudniowe szkolenie dla sędziów sądów powszechnych. Szkołę Policji w Pile reprezentowali: nadkom. Hanna Bigielmajer z Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia oraz podkom. Ilona Jańczak i asp. szt. Artur Pinkowski z Zakładu Prawa i Kryminalistyki.

Nadkom. Hanna Bigielmajer i podkom. Ilona Jańczak przybliżyły uczestnikom szkolenia procedury postępowania z dowodami rzeczowymi oraz wykonywania środka kompensacyjnego w postaci przepadku żywych zwierząt.Z kolei asp. szt. Artur Pinkowski zaprezentował zagadnienie prawidłowego przeprowadzenia postępowania dowodowego i jego wpływu na skuteczność karania sprawców przestępstw przeciwko przyrodzie. Omówił również błędy popełniane w sprawach dotyczących ochrony przyrody przy zbieraniu i zabezpieczaniu materiału dowodowego.

W drugim dniu przedsięwzięcia jego uczestnicy wzięli udział w wizycie terenowej w Karkonoskim Parku Narodowym, podczas której przedstawione zostały problematyczne zagadnienia związane z egzekwowaniem przepisów o ochronie przyrody.

Szkoła Policji w Pile od początku realizacji projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody” czynnie uczestniczy w szkoleniach. Ich głównym celem jest podwyższenie poziomu świadomości i wiedzy organów zaangażowanych w prawne aspekty ochrony przyrody, poprawa koordynacji ich działań, wymiana wzajemnych doświadczeń oraz ułatwienie egzekwowania prawa w zakresie ochrony przyrody.

 

WOSiD/WP