Święto Policji w pilskiej Szkole. - 2021 - Szkoła Policji w Pile

Święto Policji w pilskiej Szkole.

Święto Policji to zawsze wyjątkowy dzień dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji. Tegoroczne obchody, przypadające w 102. rocznicę powołania Policji Państwowej zostały objęte honorowym patronatem gen. insp. Jarosława Szymczyka, Komendanta Głównego Policji. Wczoraj na placu apelowym Szkoły odbył się z tej okazji uroczysty apel.

Bezpośrednio przed uroczystością Pani Komendant Szkoły Policji w Pile, insp. Beata Różniak-Krzeszewska, Zastępcy Komendanta oraz Naczelnik Wydziału Prezydialnego złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą poległych na służbie policjantów.

Podczas uroczystego apelu funkcjonariusze oraz pracownicy pilskiej Szkoły otrzymali, z rąk Wojewody Wielkopolskiego, Pana Michała Zielińskiego oraz Pani Komendant Szkoły, insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej, medale, odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński, Starosta Pilski Pan Eligiusz Komarowski, Prezydent Miasta Piła Pan dr Piotr Głowski, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Piła Pan Krzysztof Szewc, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Kazimierz Wasiak, Przewodnicząca Rady Miasta Pani Maria Kubica, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Słupsku insp. Dorota Przypolska, Komendant Powiatowy Policji w Złotowie insp. Robert Chwedczyk, Komendant Powiatowy Policji w Pile insp. Marcin Kowalski, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Szkole Policji w Pile podkom. Przemysław Zublewicz, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników w Szkole Policji w Pile Pan Mariusz Szymowski, Prezes Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szkole Policji w Pile Pan Krzysztof Górka, a także kadra kierownicza.

Święto Policji jest świętem wszystkich osób związanych z tą formacją. Wśród nagrodzonych, wyróżnionych i awansowanych z okazji wczorajszych obchodów znaleźli się nie tylko funkcjonariusze Szkoły Policji, ale również pracownicy Policji oraz słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 138), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali:

Medalem Złotym „Za Długoletnią Służbę”:

 • podinsp. Sławomir BANACH – starszy wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych;
 • Pani Anna ODEJEWSKA – pracownik Sekcji Żywnościowej;
 • Pan Edward STASIAK – pracownik Sekcji Administracyjno – Gospodarczej.

Medalem Srebrnym „Za Długoletnią Służbę”:

 • podkom. Leszek DOMAGALSKI – ekspert Wydziału Zaopatrzenia i Transportu;
 • nadkom. Ewa PAJĄK – ekspert Wydziału Kadr;
 • asp. szt. Grzegorz STASZCZYK – młodszy wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych;
 • mł. asp. Kamila KUR – asystent Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia;
 • Pani Jolanta FORNAL – pracownik Wydziału Prezydialnego.

Medalem Brązowym „Za Długoletnią Służbę”:

 • podinsp. Mariusz MIERNOWSKI – ekspert Wydziału Kadr;
 • kom. Łukasz WIŚNIEWSKI – zastępca kierownika Zakładu Prawa i Kryminalistyki;
 • podkom. Maciej GALAR – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki;
 • st. asp. Tomasz PIOCHACZ – młodszy wykładowca Zakładu Kryminalnego;
 • asp. Dariusz MULAR – asystent Sekcji Teleinformatyki;
 • Pan Łukasz JURGA – pracownik Sekcji Teleinformatyki.

Na podstawie art. 2 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji (Dz. U. nr 70, poz. 726) – za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, odznaczenia otrzymali:

Medal Brązowy „Za Zasługi dla Policji”:

 • Pani Joanna BARON – radca prawny Wydziału Prezydialnego;
 • Pani Katarzyna MARKIEWICZ – były pracownik Wydziału Prezydialnego;
 • Pani Emilia CIESIELSKA – pracownik Wydziału Kadr.

Na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2020 r., poz. 360 z późn. zm.) w związku z § 1 pkt 1 oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2004 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. nr 67, poz. 804 z późn. zm.), w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uhonorował odznaką „Zasłużony Policjant” siedemnastu funkcjonariuszy naszej Szkoły.

Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymali:

 • mł. insp. Marzena BRZOZOWSKA – kierownik Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych;
 • podinsp. w stanie spoczynku Wioletta MATUSZCZAK – KWIATKOWSKA – były starszy wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych;
 • podinsp. Piotr SOCHACKI – starszy wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych;
 • mł. insp. Leszek KOŹMIŃSKI – naczelnik Wydziału Prezydialnego;
 • podinsp. Aneta WRÓBLEWSKA – ekspert Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków.

Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymali:

 • nadkom. Kamil PATYNIAK – kierownik Sekcji Administracyjno – Gospodarczej;
 • kom. Artur LEPALCZYK – młodszy wykładowca Zakładu Kryminalnego;
 • podkom. Mariusz CICHY – młodszy wykładowca Zakładu Kryminalnego;
 • podkom. Paweł DEUTSCH – specjalista Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia;
 • podkom. Agnieszka KUSZYK – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki;
 • asp. szt. Karolina HOŁOWIECKA – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki;
 • asp. szt. Paweł MAŁECKI – dowódca kompanii Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia;
 • asp. szt. Anna SONNENBERG – pełniąca obowiązki Naczelnika Wydziału Finansów;
 • st. asp. Jarosław TOMCZEWSKI  – młodszy wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych;
 • asp. Ewa SZYMAŃSKA – instruktor Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych;
 • mł. asp. Mateusz BOROWSKI – instruktor Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych;
 • mł. asp. Jakub RZEPKA – specjalista Sekcji Teleinformatyki.

Rozkazem personalnym nr 2561 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lipca 2021 r., na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r., poz. 360 z późn. zm.) – z dniem 24 lipca 2021 r., przedterminowo mianowani zostali:

NA STOPIEŃ PODINSPEKTORA POLICJI:

 • nadkom. Piotr BOREK – naczelnik Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia;
 • nadkom. Adriana NIEMCZUK - GORGOŃ – ekspert Wydziału Prezydialnego;

NA STOPIEŃ NADKOMISARZA POLICJI:

 • kom. Hanna BIGIELMAJER – starszy wykładowca Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia;

NA STOPIEŃ KOMISARZA POLICJI:

 • podkom. Leszek ŁATKO – specjalista Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych;

NA STOPIEŃ STARSZEGO ASPIRANTA POLICJI:

 • asp. Błażej STACHOWSKI – instruktor Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych;

NA STOPIEŃ SIERŻANTA SZTABOWEGO POLICJI:

 • st. sierż. Patryk ZIEMBIKIEWICZ – instruktor Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych.

Rozkazem personalnym nr 2566 z dnia 15 lipca 2021 r. Komendanta Głównego Policji, na podstawie art. 48 ust. 3 oraz art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - z dniem 24 lipca 2021 r., mianowany został:

NA STOPIEŃ INSPEKTORA POLICJI:

 • mł. insp. Ryszard JAKUBOWSKI – zastępca Komendanta Szkoły.

Rozkazem personalnym nr 2564 z dnia 15 lipca 2021 r. Komendanta Głównego Policji, na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 oraz art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - z dniem 24 lipca 2021 r., mianowani zostali:

NA STOPIEŃ PODINSPEKTORA POLICJI:

 • nadkom. Michał ZIELONKA – zastępca kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych;
 • nadkom. Mariusz MIERNOWSKI – ekspert Wydziału Kadr.

Rozkazem personalnym nr 137 z dnia 14 lipca 2021 r. Komendanta Szkoły Policji w Pile, na podstawie art. 48 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r., poz. 360 z późn. zm.) w zw. z § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. nr 145, poz. 1017 z późn. zm.) – z dniem 24 lipca 2021 r., mianowanie otrzymali:

NA STOPIEŃ NADKOMISARZA POLICJI:

 • kom. Katarzyna BUDZYŃSKA – specjalista Wydział Kadr;

NA STOPIEŃ KOMISARZA POLICJI:

 • podkom. Łukasz WIŚNIEWSKI – zastępca kierownika Zakładu Prawa i Kryminalistyki;
 • podkom. Jarosław PIŃKOWSKI – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki;

NA STOPIEŃ ASPIRANTA SZTABOWEGO POLICJI:

 • st. asp. Tomasz ANDRZEJEWSKI – młodszy wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych;
 • st. asp. Grzegorz KLINOWIECKI – dowódca kompanii Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia;
 • st. asp. Łukasz KRUK – asystent Wydziału Zaopatrzenia i Transportu;
 • st. asp. Iwona RATAJCZAK – instruktor Zakładu Prawa i Kryminalistyki;

NA STOPIEŃ STARSZEGO ASPIRANTA POLICJI:

 • asp. Marcin BOBULA – asystent Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych;
 • asp. Jarosław TOMCZEWSKI – młodszy wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych;
 • asp. Filip URBAŃSKI – dowódca kompanii Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia;

NA STOPIEŃ MŁODSZEGO ASPIRANTA POLICJI:

 • sierż. szt. Piotr RATAJCZAK – instruktor Zakładu Prawa i Kryminalistyki;
 • sierż. szt. Tomasz ROGOWSKI – instruktor Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych;

NA STOPIEŃ SIERŻANTA SZTABOWEGO POLICJI:

 • st. sierż. Daria BAJERSKA – asystent Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych;
 • st. sierż. Paweł BOROWCZYK – asystent Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych.

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z roku 2019, 2020 oraz 2021, na podstawie art. 48 ust. 3 oraz art. 50 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r., poz. 360 z późn. zm.) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianował na pierszy stopień w korpusie oficerów młodszych  siedmiu funkcjonariuszy naszej Szkoły. Akt mianowania otrzymali:

NA STOPIEŃ PODKOMISARZA POLICJI:

 • asp. szt. Leszek DOMAGALSKI – ekspert Wydziału Zaopatrzenia i Transportu;
 • asp. szt. Marcin MAŃCZAK – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki;
 • asp. Ilona JAŃCZAK – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki;
 • st. asp. Maciej GALAR – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki;
 • st. asp. Mariusz CICHY – młodszy wykładowca Zakładu Kryminalnego;
 • st. asp. Monika TUCZYŃSKA – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki;
 •  mł. asp. Michał KOSARSKI – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki.

Komendant Szkoły insp. Beata Różniak-Krzeszewska za dotychczasową wzorową postawę podczas pobytu w szkole, sumienne i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań oraz umiejętne godzenie obowiązków służbowych z chęcią niesienia pomocy potrzebującym, wyróżniła listami gratulacyjnymi słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Wyróżnienia otrzymali:

 • post. Milena WOLSKA z garnizonu kujawsko – pomorskiego, Komenda Powiatowa Policji w Żninie;
 • post. Marta RAJEK z garnizonu kujawsko – pomorskiego, Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy;
 • post. Marcin PIPUTA z garnizonu kujawsko – pomorskiego, Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim;
 • post. Paulina KSIĄŻKIEWICZ z garnizonu kujawsko – pomorskiego, Komenda Miejska Policji w Toruniu;
 • post. Ewa ANTONIEWICZ z garnizonu wielkopolskiego, Komenda Miejska Policji w Poznaniu;
 • post. Klaudia BRAUZA z garnizonu wielkopolskiego, Komenda Miejska Policji w Poznaniu;
 • post. Angelika GUBAŃSKA z garnizonu wielkopolskiego, Komenda Miejska Policji w Poznaniu;
 • post. Monika SZAJKOWSKA z garnizonu wielkopolskiego, Komenda Miejska Policji w Poznaniu;
 • post. Arkadiusz PROĆ z garnizonu wielkopolskiego, Komenda Miejska Policji w Poznaniu;
 • post. Łukasza GODLEWSKI z garnizonu wielkopolskiego, Komenda Powiatowa Policji w Pile;
 • post. Aleksandra MARCINIAK z garnizonu lubuskiego, Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu;
 • post. Katarzyna OLEJNICZAK z garnizonu dolnośląskiego, Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy.

Uroczystość zakończyła się wspaniałym pokazem musztry paradnej Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą nadkom. Adama Witiwa. Orkiestrę prowadził tambourmajor sierż. Paweł Nieroda.

Odznaczonym, mianowanym oraz wyróżnionym policjantom i pracownikom Szkoły składamy raz jeszcze serdeczne gratulacje, a wszystkim policjantom oraz pracownikom Policji życzymy wspaniałych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

 

WP/M.Pałys