Szkolenie dla sędziów z zakresu przepisów ochrony przyrody - 2020 - Szkoła Policji w Pile

Szkolenie dla sędziów z zakresu przepisów ochrony przyrody

W pierwszych dniach września w Poznaniu, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zorganizowała w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody” dwudniowe szkolenie dla sędziów sądów powszechnych. Szkołę Policji w Pile reprezentowali, w charakterze prelegentów, wykładowcy Zakładu Prawa i Kryminalistyki: kom. Hanna Bigielmajer oraz kom. dr Paweł Leśniewski.

Kom. Hanna Bigielmajer zaprezentowała uczestnikom procedury postępowania z dowodami rzeczowymi oraz wykonywania środka w postaci przepadku żywych zwierząt. Z kolei kom. dr Paweł Leśniewski przybliżył uczestnikom zagadnienie prawidłowego przeprowadzenia postępowania dowodowego i jego wpływu na skuteczność karania sprawców przestępstw przeciwko przyrodzie. W swoim wystąpieniu szczególną uwagę zwrócił na ślady botaniczne.

Swoje prelekcje wygłosili również przedstawiciele z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, delegatura w Lesznie oraz Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. W drugim dniu doskonalenia jego uczestnicy wzięli udział w wizycie terenowej w Wielkopolskim Parku Narodowym, podczas której przedstawione zostały problematyczne zagadnienia związane z egzekwowaniem przepisów o ochronie przyrody.

Szkoła Policji w Pile od początku realizacji projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody” czynnie uczestniczy w szkoleniach. Ich głównym celem jest podwyższenie poziomu świadomości i wiedzy organów zaangażowanych w prawne aspekty ochrony przyrody, poprawa koordynacji ich działań, wymiana wzajemnych doświadczeń oraz ułatwienie egzekwowania prawa w zakresie ochrony przyrody.

 

ZPiK/WP