Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla naszych wykładowców - 2020 - Szkoła Policji w Pile

Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla naszych wykładowców

Ostatni piątek był dniem zamykającym, odbywający się w naszej Szkole kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Skierowany był do wykładowców Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji, wprowadzony zostanie od 24 lipca br. wymóg posiadania uprawnień ratownika, w odniesieniu do osób prowadzących szkolenia z taktyki i technik interwencyjnych lub z użyciem środków przymusu bezpośredniego oraz z użyciem broni palnej i amunicji. W związku z powyższym przez okres 5 dni nauczyciele policyjni naszej Szkoły, którzy na co dzień prowadzą zajęcia z powyższego zakresu nabywali wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania tytułu ratownika.
 

Program szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu m.in. organizacji ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa własnego, poszkodowanego oraz miejsca zdarzenia, elementów anatomii i fizjologii, resuscytacji, różnych rodzajów urazów, taktyki działań ratowniczych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, czy psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanych.

Celem kształcenia było przygotowanie naszych wykładowców do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Weryfikacja wiedzy i nabytych umiejętności odbyła się w oparciu o egzamin składający się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.

Szkolenie zakończyło się sukcesem, dzięki czemu uprawnienia zdobyło 12 wykładowców.

Gratulujemy!

 

WP/Pałys