Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu!

Wczoraj, w całej Unii Europejskiej, już po raz czternasty obchodzono Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Ustanowienie tego dnia miało na celu zrozumienie złożoności zjawiska, uświadomienie społeczeństwom zagrożeń jakie te przestępstwa ze sobą niosą oraz wskazanie mechanizmów działania sprawców.

Do podstawowych form handlu ludźmi zalicza się: handel kobietami i dziećmi, handel narządami, pracę przymusową oraz żebractwo. Proceder ten stanowi niewątpliwie naruszenie wielu praw człowieka uregulowanych w przepisach poszczególnych państw, jak również na gruncie prawa międzynarodowego. Struktura grupy przestępczej najczęściej nosi miano grupy zorganizowanej i zakonspirowanej, cechującej się bezwzględnością w stosunku do swoich ofiar. Przestępcy ponadto ciągle szukają nowych sposobów na werbowanie i wykorzystanie kolejnych osób.

Z uwagi na fakt, że handel ludźmi charakteryzuje się transgranicznością i jest zjawiskiem dynamicznym stanowi wyzwanie dla społeczności międzynarodowej, organów władzy oraz ścigania. Policja polska w sposób szczególny podkreśla znaczenie rozpowszechniania informacji dotyczących tego przestępstwa. W celu ułatwienia kontaktu pokrzywdzonym oraz świadkom z organami ścigania w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji funkcjonuje Wydział do walki z Handlem Ludźmi, którego zadaniem jest m.in. zwalczanie handlu ludźmi oraz przestępstw z nim związanych. Uruchomiono skrzynkę e-mailową oraz infolinię, dzięki którym każdy, kto posiada informacje o przypadkach handlu ludźmi, może skontaktować się z policjantami.

Pisząc na adres e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl lub dzwoniąc pod numer +48 664 974 934 można zapobiec ludzkiemu nieszczęściu.

Polska Policja w zakresie zwalczania handlu ludźmi współpracuje z różnymi organizacjami pozarządowymi, społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej, np.: z Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla ofiar handlu ludźmi, czy Fundacją „La Strada”. Na poziomie międzynarodowym m.in. z Interpolem czy Europolem.

W chwili obecnej, w związku z rosnącą niepewnością na rynku pracy spowodowaną pandemią oraz z potencjalnie większą liczbą osób poszukujących szybkiego zatrudnienia lub zatrudnienia za granicą, istnieje ryzyko, że sytuacja ta zostanie wykorzystana przez grupy przestępcze rekrutujące ludzi do pracy przymusowej.

Obowiązującym dokumentem przyjętym przez Radę Ministrów określającym zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi jest Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2020-2021. Jest to rządowy dokument zobowiązujący jego adresatów do wykonania określonych zadań w zakresie zwalczania handlu ludźmi.

 

 

WOSID

Powrót na górę strony