Wybrane zjawiska patologii społecznej w przestrzeni miejskiej - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Wybrane zjawiska patologii społecznej w przestrzeni miejskiej

W dniu 21 maja słuchacze Szkoły Policji w Pile uczestniczyli w wykładzie konwersatoryjnym nt. „Wybrane zjawiska patologii społecznej w przestrzeni miejskiej”, przygotowanym przez nadkom. dr. Michała Zielonkę.Prowadzący przedstawił i omówił szeroko rozumianą patologię społeczną. Zwrócił uwagę, że patologią społeczną nazywamy działania, zachowania, które w sposób wyraźny odbiegają od norm przyjętych w danym społeczeństwie. Pozostają one w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. 

Podkreślił, że obecnie kwestia patologii społecznej jest nie tylko przedmiotem zainteresowań przedstawicieli takich nauk jak socjologia, prawo, pedagogika czy kryminologia, ale na stałe wpisała się w życie społeczne poprzez bezpośrednią styczność oraz liczne przekazy medialne.

Zjawiska patologii społecznej mogą dotyczyć niemal każdego aspektu ludzkiego życia, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i ogólnospołecznym.  Prelegent przedstawił szereg przejawów patologii społecznej, które są łatwo dostrzegalne w przestrzeni miasta. Wykład spotkał się z żywym odbiorem ze strony słuchaczy i stał się przyczynkiem do ciekawej dyskusji nad podjętą problematyką.


ZPiTI/Sebastian Wegner