Konferencja „Przestępczość farmaceutyczna” - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Konferencja „Przestępczość farmaceutyczna”

Za nami III edycja konferencji „Przestępczość farmaceutyczna i nielegalny obrót produktami leczniczymi, suplementami diety i kosmetykami”, która została zorganizowana przez Szkołę Policji w Pile wraz z przedstawicielami Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Stowarzyszeniem "STOP Nielegalnym Farmaceutykom".

Elementem inicjującym przedsięwzięcie było uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Szkołą Policji w Pile i Stowarzyszeniem "STOP Nielegalnym Farmaceutykom". Jak podkreślali jego sygnatariusze, komendant Szkoły Policji w Pile, insp. Beata Różniak-Krzeszewska oraz prezes Stowarzyszenia, prof. dr hab. nauk. farm. Zbigniew Fijałek, celem zawartego porozumienia jest m.in. doskonalenie i propagowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu nauk farmaceutycznych, prawnych oraz kryminalistycznych,upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych dotyczących obrotu produktami

i wyrobami medycznymi w Polsce i poza jej granicami,inicjowanie i wspieranie działań na rzecz wdrażania najlepszych standardów krajowych i światowych w zakresie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, a także propagowanie wiedzy na tematodpowiedzialności prawnej z tytułu naruszania norm prawnych regulujących obrót produktami i wyrobów medycznych, a także wyróżnianie i promowanie wybitnych osiągnięć naukowych, działalnościi upowszechniania wiedzy w zakresie dobrych praktyk dedykowanych dla produktów i wyrobów medycznych.

Sama konferencja była niezwykle udaną i owocną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, urzędniczym i policyjnym. Prof. Zbigniew Fijałek przedstawił aktualny stan zagrożeń i szkodliwości, omawiając przypadki sfałszowanych suplementów diety i kosmetyków zawierających niedeklarowane aktywne substancje farmaceutyczne, a także omówił narastające śmiertelne zagrożenie w relacji sfałszowane leki kontra narkotyki. Dr Małgorzata Kubacka omówiła aspekty prawne wprowadzania do obrotu leków poronnych, zaś dr Piotr Ślifirski zapoznał uczestników konferencji z efektami pracy biegłego sądowego, dotyczącymi urządzeń technologicznych zabezpieczonych w miejscu wytwarzania w Koronowie k/Bydgoszczy, służących do nielegalnej produkcji sfałszowanych leków.

Podinsp. Rafał Zatara – naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji wraz z podkom. HannąBigielmajer ze Szkoły Policji w Pile omówili studium przypadku, poświęcone sprzedaży sfałszowanych leków w Internecie. Ciekawą grupą tematyczną, zaprezentowaną po raz pierwszy na konferencji, były wystąpienia przedstawicieli Polskiej Agencji Antydopingowej, Agnieszki Ostrowskiej i dr. Andrzeja Pokrywki, którzy omówili zadania agencji, jej rolę w zwalczaniu dopingu, a także stosowane substancje i farmaceutyki w dopingu. Ważnymi wystąpieniami były prezentacja danych statystycznych dotyczących przestępstw farmaceutycznych, przedstawiona przez Krzysztofa Liszewskiego, oraz wystąpienie mł. insp. Piotra Trzcińskiego z Biura Kryminalnego KGP omawiające problematykę efektywnego stosowania przepisów o rozszerzonej konfiskacie oraz identyfikacji majątku w czynnościach operacyjnych spraw o przestępstwa farmaceutyczne. Najwięcej dyskusji wywołał Zbigniew Siedlarczyk ze Stowarzyszenia "STOP nielegalnym farmaceutykom", proponując wykorzystanie komunikacji NFC dla zabezpieczania i identyfikowania produktów leczniczych.

Konferencja została oceniona, zarówno przez prelegentów, jak i odbiorców ze wszystkich komend wojewódzkich i stołecznej Policji, jako bardzo interesująca i cenna z punktu widzenia potrzeb codziennej pracy i służby, mających na celu zapobieganie i zwalczanie przestępstw farmaceutycznych.

ZSK