Zabezpieczenie majątkowe - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Zabezpieczenie majątkowe

Zabezpieczenie majątkowe to instytucja, która spełnia w prawie karnym wiele ważnych zadań. Jest środkiem przymusu stosowanym wobec podejrzanego lub oskarżonego o popełnienie przestępstwa, którego celem jest zabezpieczenie późniejszego wykonania orzeczenia sądu w zakresie kary i środka karnego ...

Zabezpieczenie majątkowe to instytucja, która spełnia w prawie karnym wiele ważnych zadań. Jest środkiem przymusu stosowanym wobec podejrzanego lub oskarżonego o popełnienie przestępstwa, którego celem jest zabezpieczenie późniejszego wykonania orzeczenia sądu w zakresie kary i środka karnego o charakterze majątkowym, jak również przepadku i środków kompensacyjnych. Zabezpieczenie majątkowe jest stosowane również po to, aby popełnianie przestępstw przestało być opłacalne, aby sprawcy byli świadomi skuteczności organów ścigania i nie mogli powrócić do przestępstwa za pomocą uzyskanych narzędzi i środków oraz aby w jak najwyższym stopniu zrekompensować krzywdę pokrzywdzonego i podnieść poczucie sprawiedliwości. Efektywność i celowość dokonywania zabezpieczeń następuje przede wszystkim na etapie postępowania przygotowawczego, a to zależy w znacznym stopniu od sprawności działania Policji i prokuratury. Z uwagi na złożony charakter instytucji zabezpieczenia majątkowego, w praktyce występują liczne problemy z właściwym jej stosowaniem, o czym mieli okazję przekonać się słuchacze kursu specjalistycznego w zakresie czynności zmierzających do zabezpieczenia majątkowego.

W związku z drugą w tym roku edycją tego kursu, gościem Szkoły Policji w Pile w dniu 18 października br. była Dagna Wierzchoń – specjalista Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Komendy Głównej Policji, która przybliżyła słuchaczom zadania WOM KGP, który od 5 grudnia 2008 roku pełni rolę Krajowego Biura Odzyskiwania Mienia i jest jedynym w Polsce punktem kontaktowym ds. międzynarodowej wymiany informacji o składnikach majątku w sprawach karnych. Tematem wykładu Dagny Wierzchoń było również zagadnienie współpracy międzynarodowej w zakresie ustalania składników majątkowych sprawców przestępstw zlokalizowanych poza granicami naszego kraju oraz policyjne i pozapolicyjne bazy danych będące bogatym źródłem informacji o sytuacji majątkowej figurantów.

Ponadto, gościem Szkoły w tym dniu na wspomnianym kursie był kom. Michał Marachowski z Zespołu ds. Odzyskiwania Mienia Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, który podczas swojej prelekcji omówił metody ustalania składników majątkowych na etapie pracy operacyjnej i dochodzeniowo – śledczej oraz problematykę rejestracji zabezpieczenia majątkowego oraz odzysku mienia w policyjnych bazach danych. Ponadto, nasz gość zaprezentował możliwości uzyskiwania cennych informacji o składnikach majątkowych w wyszukiwarkach internetowych typu googlemaps, geoportal.gov.pl, google, Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW) oraz w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW), GUGIK i AMRON. Spotkanie z praktykami „z terenu” spotkało się z żywym odbiorem i zainteresowaniem słuchaczy i wzbogaciło proces dydaktyczny o aspekty praktyczne.

  Hanna Bigielmajer