Tworzenie zbiorów i załączników materiałów ...

Data publikacji 02.12.2015

Układaniu w zbiorach i załącznikach materiałów postępowania przygotowawczego, po wejściu w życie zmian kodeksu postępowania karnego, poświęcone było doskonalenie ...

Tworzenie zbiorów i załączników materiałów postępowania przygotowawczego Układaniu w zbiorach i załącznikach materiałów postępowania przygotowawczego, po wejściu w życie zmian kodeksu postępowania karnego, poświęcone było doskonalenie zawodowe nauczycieli Zakładu Służby Kryminalnej. W roli prelegentów wystąpili: Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Pracy i Wizytacji w Prokuraturze Generalnej – Prokurator Krzysztof Wójcik oraz Kierownik Sekretariatu Prokuratury Generalnej – Ewa Wąsikiewicz.
Podczas dwudniowego spotkania omówione zostały główne założenia i konsekwencje w zakresie układania akt, wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka oraz zarządzenia nr 48/15 Prokuratora Generalnego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
Prokurator Krzysztof Wójcik wielokrotnie akcentował moment, w którym zachodzi konieczność tworzenia zbiorów i załączników odwołując się do art. 148 § 2b k.p.k. oraz przypadki udostępniania danych lub oryginałów dokumentów znajdujących się w załączniku adresowym. Ponadto, prowadzący doskonalenie zawodowe, dokonali jednoznacznej interpretacji zapisów § 103 i następnych cytowanego wyżej zarządzenia. Zwrócili uwagę na przypadki odstąpienia od podziału akt na zbiory, a także możliwość określenia innego niż przewidziany w § 103 zarządzenia sposobie prowadzenia akt i ich klasyfikacji. Zaakcentowali także możliwość prowadzenia załączników adresowych odrębnie dla dokumentów wytworzonych w toku postępowania (np. związanych z przesłuchaniem świadka) i odrębnie dla dokumentów, których kserokopie wykonano w celu usunięcia danych o miejscu zamieszkania lub pracy.
Pani Ewa Wąsikiewicz szczegółowo omówiła m.in. organizację akt (ich obwoluty i oznaczenia, zawartość kart przeglądowych, numerowanie kart, numerowanie tomów w poszczególnych zbiorach), rodzaje akt w postępowaniu przygotowawczym oraz na etapie kierowania sprawy do sądu. Zaprezentowała wzór załącznika adresowego do akt sprawy oraz karty przeglądowej załącznika adresowego, propozycję umieszczenia zwrotnych poświadczeń odbioru w zbiorze D, wzór karty przeglądowej zbioru. Wskazała zawartość akt podręcznych i wewnętrznych gromadzonych na etapie postępowania przygotowawczego.
Spotkanie było też okazją do rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z nowelizacją procedury karnej wykraczających poza tematykę doskonalenia zawodowego, dotyczących m.in. umorzenia postępowania karnego na podstawie art. 59a k.k., sytuacji procesowej osoby zatrzymanej, czy też kwestionariusza indywidualnej oceny potrzeb osoby pokrzywdzonej.

Tworzenie zbiorów i załączników materiałów postępowania przygotowawczego Tworzenie zbiorów i załączników materiałów postępowania przygotowawczego

autor: Marzena Brzozowska

(02.12.15)

Powrót na górę strony