Światowe Dni Bez Przemocy

Data publikacji 24.11.2015

Przemoc wobec kobiet to termin używany do określania szeroko pojętych aktów przemocy czynionych z nienawiści, powodowanych ze względu na płeć.

Światowe Dni Bez Przemocy Przemoc wobec kobiet to termin używany do określania szeroko pojętych aktów przemocy czynionych z nienawiści, powodowanych ze względu na płeć. Deklaracja o eliminacji przemocy wobec kobiet z 1993 roku wydana przez Zgromadzenie Ogólne ONZ definiuje to zjawisko jako: każdy akt przemocy, związany z faktem przynależności danej osoby do określonej płci, którego rezultatem jest, lub może być, fizyczna, seksualna lub psychiczna krzywda lub cierpienie kobiet, włącznie z groźbą popełnienia takich czynów, wymuszaniem lub arbitralnym pozbawianiem wolności, niezależnie od tego, czy czyny te miały miejsce w życiu publicznym czy prywatnym.
Powszechność aktów przemocy wobec kobiet stanowi w dzisiejszym świecie poważny problem. Jak donosi Centrum Praw Kobiet, aż dwie na pięć badanych kobiet padło ofiarami gwałtu lub innych form przemocy seksualnej. W Polsce wykrywalność takich przestępstw jest absurdalnie niska - aż w 90% przypadków gwałciciele pozostają bezkarni. Coraz częściej mamy do czynienia z zabójstwami dokonanymi w wyniku przemocy domowej. Rośnie również skala przemocy wobec kobiet w miejscu pracy - według danych ONZ z 2006 roku 40% kobiet pada ofiarami molestowania seksualnego, oraz zjawisko handlu tzw. żywym towarem.
Jedyny środek do osiągnięcia celu, jakim jest przezwyciężenie przemocy wobec kobiet, stanowi edukacja mężczyzn w zakresie przeciwdziałania temu problemowi oraz włączenie ich w aktywną walkę z przemocą. W związku z tym w ramach Światowych Dni Przemocy (25.11 2015-10.12.2015) odbędzie się w Polsce, skierowana do mężczyzn, kampania Biała Wstążka. Jest to największa na świecie międzynarodowa akcja nastawiona na walkę z przemocą poprzez uświadamianie mężczyzn. Podczas pierwszej kampanii zorganizowanej w 1991 roku w Kanadzie w przeciągu zaledwie 6 tygodni sto tysięcy mężczyzn przypięło do piersi białą wstążkę jako znak, że nigdy nie dopuszczą się przemocy wobec kobiet i deklarację, że będąc świadkiem takiej przemocy staną w obronie ofiary. Podczas trwania tegorocznej kampanii na ulicach polskich miast będą rozdawane skierowane do mężczyzn ulotki informujące o zjawisku przemocy wobec kobiet i sposobach włączenia się do walki z przemocą, a także symboliczne białe wstążki.
W ramach kampanii Biała Wstążka wykładowcy Szkoły Policji w Pile przeprowadzą w klasach II i III liceum o profilu policyjnym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile pogadanki na temat przemocy wobec kobiet i sposobów walki z tym problem oraz wykłady dla słuchaczy Szkoły Policji.

Światowe Dni Bez Przemocy Światowe Dni Bez Przemocy Światowe Dni Bez Przemocy Światowe Dni Bez Przemocy

autor: Paulina Politowska

(24.11.15)

Powrót na górę strony