Przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji w służbach mundurowych

Data publikacji 24.11.2015

W dniach 18-20 listopada w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym „Kaper” w Juracie odbyło się seminarium, którego tematem przewodnim było ...

Przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji w służbach mundurowych W dniach 18-20 listopada w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym „Kaper” w Juracie odbyło się seminarium, którego tematem przewodnim było „Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej w służbach mundurowych”.
Organizatorem seminarium było Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, a jego uczestnikami: prokuratorzy Prokuratury Generalnej, prokuratur apelacyjnych i okręgowych, funkcjonariusze i pracownicy Biura Spraw Wewnętrznych KGP, przedstawiciele Biura Kontroli KGP, Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Biura Służby Kryminalnej KGP, szkół policyjnych, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Żandarmerii Wojskowej, Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Celnej.
Szkołę Policji w Pile, w roli prelegenta, reprezentowała podkom. Hanna Bigielmajer z Zakładu Służby Kryminalnej. Tematem jej wystąpienia było „Doskonalenie zawodowe policjantów w zakresie zwalczania korupcji”, realizowane przez naszą Szkołę. Decyzją nr 328 Komendanta Głównego Policji z dnia 16.10.2015 r. Szkole Policji w Pile została powierzona realizacja kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej, którego program określa Decyzja nr 224 Komendanta Głównego Policji z dnia 06.07.2015 r.

Ponadto, program seminarium obejmował takie zagadnienia, jak:
 • System antykorupcyjny w Policji, z uwzględnieniem Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 - rola i zadania BSW KGP;
 • Realizacja przez Straż Graniczną Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 - 2019 – zakres podejmowanych działań profilaktycznych i wykrywczych oraz ich dotychczasowe wyniki;
 • Rola Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zwalczaniu przejawów korupcji w siłach zbrojnych;
 • Zwalczanie korupcji jako element osłony kontrwywiadowczej;
 • Uwagi do Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019;
 • Analiza oświadczeń majątkowych oraz prowadzenie postępowań sprawdzających wobec żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, jako element przeciwdziałania korupcji;
 • System składania i analizowania oświadczeń o stanie majątkowym w Policji, jako narzędzie zapobiegania korupcji;
 • Program antykorupcyjny Służby Celnej;
 • Ocena stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną i kierunki jej zwalczania;
 • Udostępnianie informacji dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych do postępowań karnych, prowadzonych w sprawach o przestępstwa korupcyjne. Rola Ministra Spraw Wewnętrznych oraz obowiązki i samodzielne uprawnienia Komendanta Głównego Policji w tym zakresie;
 • Wybrane aspekty funkcjonowania znowelizowanej procedury karnej;
 • Szanse i zagrożenia w ściganiu korupcji – wybrane aspekty nowelizacji procedury karnej;
 • Przestępczość korupcyjna na przykładzie sprawy tzw. łowców skór oraz przykład przestępstwa tzw. prania brudnych pieniędzy;
 • Przestępczość korupcyjna na przykładzie wybranych spraw prowadzonych w jednostkach organizacyjnych prokuratury;
 • Przykłady spraw zrealizowanych przy udziale funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji;
 • Rola kontroli w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości o charakterze korupcyjnym w Policji;
 • Test integralności jako narzędzie weryfikacji postawy funkcjonariusza i urzędnika;
 • Przestępczość korupcyjna na przykładzie wybranych spraw prowadzonych w jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Tego rodzaju przedsięwzięcie, jakim było to seminarium, to doskonała okazja do wymiany poglądów oraz doświadczeń praktycznych. Jak się okazuje, przestępstwo korupcyjne wcale nie jest tak łatwo udowodnić, jakby się mogło wydawać. Zjawisko korupcji istnieje od zarania dziejów, ponieważ człowiek zawsze skłonny był do wykorzystywania swojej pozycji dla własnych celów, niekoniecznie zbieżnych z interesem ogółu, i dotyczy każdego państwa, powodując psucie jego wewnętrznych struktur (korupcja z łac. corruptio - zepsucie), jednak wciąż ewoluuje, a tym samym zmieniają się również metody jego wykrywania i zwalczania.

autor: Hanna Bigielmajer

(23.11.15)

Powrót na górę strony