Projekt szkoleniowy dla Mołdawii - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Projekt szkoleniowy dla Mołdawii

Data publikacji 03.10.2014

W dniach 22 września do 2 października br. w Szkole Policji w Pile przebywała 10-osobowa grupa funkcjonariuszy organów ścigania Republiki ...

Projekt szkoleniowy dla Mołdawii W dniach 22 września do 2 października br. w Szkole Policji w Pile przebywała 10-osobowa grupa funkcjonariuszy organów ścigania Republiki Mołdawii, uczestnicząca w szkoleniu: „Zaawansowane metody zarządzania informacjami, stosowane w ramach europejskich standardów wywiadu kryminalnego, struktura wywiadu kryminalnego w polskiej Policji”. Organizatorami szkolenia było Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Szkoła Policji w Pile.
Dziesięciodniowe szkolenie to część kompleksowego projektu polskiej Policji „Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości” finansowanego w ramach Oficjalnej Współpracy Rozwojowej. Obecny komponent jest kontynuacją przedsięwzięć prowadzonych przez Biuro Służby Kryminalnej KGP, a wcześniej przez Biuro Wywiadu Kryminalnego w latach 2012 oraz 2013, prowadzonych pod wspólną nazwą „Analiza kryminalna”.
Przedstawiciele organów ścigania Republiki Mołdawii zostali zapoznani z podstawowymi zasadami, metodami i technikami stosowanymi w ramach analizy kryminalnej, będącej jedną z nowoczesnych metod wywiadu kryminalnego. Szkolenie miało także na celu rozszerzenie wiedzy naszych partnerów o zagadnienia z zakresu przetwarzania informacji. Wykłady objęły kwestie dotyczące baz danych, elementów analizy strategicznej oraz współpracy z osobowymi źródłami informacji. Nasi goście uzyskali ponadto informacje na temat podstawowych elementów systemu edukacji polskiej Policji, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia służby kryminalnej. Pobyt w pilskiej Szkole był także okazją do bezpośredniego zapoznania się z warunkami, w jakich kształcą się polscy policjanci.
Szkolenie prowadzone było w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń. Zajęcia prowadzili wykładowcy Szkoły oraz eksperci z Biura Służby Kryminalnej KGP. Przedsięwzięcie stało się również okazją do dyskusji oraz wymiany opinii i doświadczeń. Mołdawscy goście odwiedzili Komendę Wojewódzką Policji oraz Komendę Miejską Policji w Poznaniu. Największe wrażanie zrobił na nich system monitoringu oraz kierowania i koordynacji działaniami zabezpieczającymi w trakcie imprez masowych. Wizyta w pilskiej Szkole była również okazją do pokazania naszym gościom regionu, w którym przebywali.
Szkolenie zostało pozytywnie ocenione przez jego uczestników. Mołdawscy partnerzy wskazywali, że wiedza, którą w jego trakcie uzyskali, zostanie przez nich wykorzystana w trakcie budowy nowoczesnych i demokratycznych struktur ochrony porządku i zwalczania przestępczości w Mołdawii. Wyrażali duże zainteresowanie kontynuacją tego rodzaju współpracy z polską Policją, również w zakresie innych zagadnień.
Dla Szkoły Policji w Pile oraz Biura Służby Kryminalnej KGP to kolejny wspólny, zakończony powodzeniem projekt.

Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii
Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii
Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii
Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii
Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii
Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii
Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii Projekt szkoleniowy dla Mołdawii

autor: Maria Halczyj-Siwecka
Naczelnik Wydziału Ogólnego BSK KGP
Lider Komponentu BSK KGP oraz SP w Pile

(03.10.14)