Walne Zebranie Koła nr 1 SEiRP

Data publikacji 01.04.2014

VII Walne Zebranie Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Pile odbyło się w dniu 21 marca 2014 roku w Szkole Policji w Pile.

Walne Zebranie Koła nr 1 SEiRP VII Walne Zebranie Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Pile odbyło się w dniu 21 marca 2014 roku w Szkole Policji w Pile. Wzięło w nim udział 61 osób, w tym 59 członków zwyczajnych, co nie stanowiło quorum. Zebranie rozpoczęło się więc w drugim terminie. W wyniku głosowania, wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Wiesław Leszczyszyn.
W imieniu kierownictwa Szkoły Policji w Pile, zastępca komendanta mł. insp. Roman Gryczka przedstawił plan obchodów 60-lecia powołania Szkoły i zaprosił członków Koła do wzięcia udziału w planowanych przedsięwzięciach.
Zgodnie z porządkiem obrad, nastąpiło przedstawienie sprawozdań: z działalności Zarządu Koła nr 1, które przedstawił jego prezes Tadeusz Dębski. W dalszej części głos zabrała Lidia Pawlak, która zapoznała zebranych ze sprawozdaniem finansowym Koła. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował Włodzimierz Michalski, który postawił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła. Sprawozdanie z działalności Komisji Socjalnej przedstawiła Wanda Pawłowska, zaś Stanisław Włościanko wyjaśnił szczegóły zasad ubezpieczenia grupowego.
VII Walne Zebranie Koła nr 1, w wyniku głosowania przyjęło przedstawione sprawozdania i udzieliło Zarządowi absolutorium. Dodatkowo, po głosowaniach Irena Wojciechowska zaproponowała szczególne podziękowania za wkład pracy i stworzenie przyjaznej atmosfery w Kole dla prezesa - Tadeusza Dębskiego i skarbnika - Lidii Pawlak. Propozycja spotkała się z aprobatą zebranych, którzy brawami nagrodzili wspomniane osoby.
Krzysztof Szewc - I zastępca prezydenta Piły, przedstawił najważniejsze zamierzenia inwestycyjne realizowane w mieście w bieżącym roku. Niestety, ograniczony czas przeznaczony na spotkanie, nie pozwolił na rozwinięcie dyskusji.
Kolejnym etapem było wyłonienie nowego Zarządu Koła nr 1, członków Komisji Rewizyjnej, delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów oraz uzupełnienie Komisji Socjalnej.

Po głosowaniach i ukonstytuowaniu się, wybrane gremia prezentują się następująco:

Zarząd Koła nr 1:
Prezes - Tadeusz Dębski
I Wiceprezes - Roman Wieczorek
II Wiceprezes - Irena Wojciechowska
Sekretarz - Stanisław Włościanko
Skarbnik - Lidia Pawlak
Członek - Maria Kaczmarek
- Krzysztof Górka
- Mirosław Panglisz
- Andrzej Dominikowski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Andrzej Rybiński
Z-ca - Wiesław Cejmański
Członek - Kazimierz Polakowski
- Krzysztof Stawikowski
- Stanisław Hoppe.

Delegaci na Zjazd Okręgowy:

Tadeusz Dębski, Roman Wieczorek, Andrzej Dydacki, Marian Chojka, Stanisław Włościanko, Wanda Pawłowska, Czesław Marciniak, Irena Wojciechowska, Anna Stefanowicz, Mirosław Panglisz.

Komisję Socjalną uzupełniła Maria Borysewicz.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Czesław Marciniak, przedstawił projekt uchwały o ustaleniu zadań dla wybranego Zarządu Koła nr 1 SEiRP w Pile, który został przyjęty. VII Walne Zebranie Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Pile zakończył w swoim wystąpieniu nowo wybrany prezes Tadeusz Dębski.

Walne Zebranie Koła nr 1 SEiRP Walne Zebranie Koła nr 1 SEiRP Walne Zebranie Koła nr 1 SEiRP Walne Zebranie Koła nr 1 SEiRP
Walne Zebranie Koła nr 1 SEiRP Walne Zebranie Koła nr 1 SEiRP Walne Zebranie Koła nr 1 SEiRP Walne Zebranie Koła nr 1 SEiRP
Walne Zebranie Koła nr 1 SEiRP Walne Zebranie Koła nr 1 SEiRP Walne Zebranie Koła nr 1 SEiRP Walne Zebranie Koła nr 1 SEiRP

autor: Andrzej Dominikowski

(31.03.14)

Powrót na górę strony