Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji - 2014 - Szkoła Policji w Pile

Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji

Data publikacji 17.02.2014

W roku jubileuszowym Szkoły Policji w Pile, 14 lutego zapewne zapisze się jako jeden z najważniejszych dni. Wszystko za sprawą zorganizowanej w tym dniu odprawy ...

Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji W roku jubileuszowym Szkoły Policji w Pile, 14 lutego zapewne zapisze się jako jeden z najważniejszych dni. Wszystko za sprawą zorganizowanej w tym dniu odprawy podsumowującej ubiegłoroczną realizację zadań nałożonych na Szkolę, ale przede wszystkim za sprawą szczególnego gościach, który wziął udział we wspomnianym wydarzeniu. Mowa tu o nadinsp. Marku Działoszyńskim – Komendancie Głównym Policji.

Trzygodzinną odprawę rozpoczął Komendant Szkoły, insp. Jerzy Powiecki, który scharakteryzował m.in. realizację ubiegłorocznych zadań związanych z doskonaleniem struktur organizacyjnych Szkoły, szkoleniem i doskonaleniem kadry, naborem do służby i pracy w Szkole, rozwiązywaniem zagadnień kadrowych oraz problematyką dyscyplinarną, zarówno wśród kadry i pracowników, jak i słuchaczy przebywających na różnego rodzaju kursach. Podsumowując ww. kwestie, insp. Jerzy Powiecki ocenił sytuację pilskiej Szkoły jako stabilną. Komendant Szkoły wspomniał również o organizowanym już od pięciu lat Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród szkół, w których prowadzone są klasy o profilu policyjnym. Dodał, że do tegorocznej, szóstej edycji, zgłoszenia przysłało blisko 80 szkół z całej Polski. Ubiegły rok, ale również obecny insp. Powiecki określił mianem przełomowych, zarówno pod względem zrealizowanych inwestycji (remont bursy, rozbudowa hali sportowej, budowa kompleksu boisk, czynności zmierzające do budowy akademika na ponad 400 miejsc), ale również wydarzeń towarzyszących obchodom 60-lecia powołania Szkoły. Bieżący rok będzie stanowił też duże wyzwanie z uwagi na dużą liczbę kursów specjalistycznych przewidzianych do realizacji. Komendant wyraził jednak zadowolenie z tego powodu, ponieważ jest do duża szansa na kontynuację wieloletnich tradycji szkolenia policjantów służby kryminalnej, z których znana była dotychczas pilska Szkoła.

Jako drugi głos zabrał Zastępca Komendanta Szkoły, mł. insp. Piotr Gaca, który omówił zadania realizowane przez Szkolę z zakresu pionu dydaktycznego. Przybliżył zgromadzonym na odprawie zmiany organizacyjne w zakresie komórek dydaktycznych i przydzielonych im zadań. W kilku zdaniach odniósł się do struktury etatowej, wykształcenia i kwalifikacji kadry dydaktycznej. Wykładowcy podejmujący służbę w Szkole charakteryzują się doświadczeniem zawodowym, gwarantującym prawidłową realizację zadań z zakresu prowadzenia kursów specjalistycznych. Zastępca Komendanta wskazał, że dużą część zeszłorocznych absolwentów stanowią policjanci tak poszukiwanych specjalności zawodowych, jak: obsługa OZI, przesłuchanie metodą FBI, obsługa KSIP w zakresie zagadnień kryminalnych, oskarżyciele publiczni, opiekunowie adaptacji zawodowej. Zwłaszcza ta ostatnia specjalność, z uwagi na duży nabór w ostatnich latach młodych adeptów sztuki policyjnej jest pożądana. Pierwsze doświadczenia funkcjonariusza mają bowiem decydujący wpływ na jego karierę zawodową. W trakcie tych doświadczeń dochodzi do zetknięcia się jego oczekiwań z oczekiwaniami instytucji, dlatego tak ważny jest proces adaptacji, który zaczyna się z chwilą przyjęcia policjanta do służby w Policji, a kończy się z upływem okresu służby przygotowawczej. Osoby wytypowane do pełnienia funkcji opiekuna są jednym z podmiotów współodpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie nowej kadry policyjnej.
Mł. insp. Piotr Gaca podkreślił, że przez cały rok przeprowadzane są badania ewaluacyjne, których celem jest weryfikacja efektywności realizowanych kursów oraz podnoszenie standardów nauczania. Innym, ważnym zagadnieniem jest prowadzenie działalności wydawniczej, dzięki której słuchacze mogą korzystać z nowoczesnych i zawsze aktualnych publikacji poświęconych realizowanej w ramach kursów tematyki.
Działalność kulturalno - oświatowa i wolontaryjna to bardzo ważny element obecny w pilskiej Szkole. Dzięki udziałowi słuchaczy w różnorodnych akcjach i wydarzeniach (np. honorowe krwiodawstwo – 89 litrów oddanych w 2013 r., odwiedziny dzieci w szpitalu, warsztatach terapii zajęciowej), przygotowują się oni do dostrzegania problemów innych i niesienia pomocy potrzebującym.
Ważną, z punktu wsparcia procesu dydaktycznego i wzbogacania oferty edukacyjnej, jest współpraca Szkoły z innymi jednostkami Policji (KWP w Bydgoszczy, KWP w Szczecinie, KWP w Gorzowie Wlkp.) i innymi podmiotami (Sygnał, Fota, Itaka). Dzięki niej słuchacze np. odbywają praktyki na terenie tych jednostek lub przedstawiciele różnych organizacji realizują zajęcia na kursach, np. z przestępczości gospodarczej, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Szkoła włącza się również w realizację projektów międzynarodowych (z KWP w Gdańsku i KGP). Jesienią br. do Piły przyjadą policjanci z Mołdawii w ramach realizacji komponentu szkoleniowego „Zaawansowane metody zarządzania informacjami, stosowane w ramach europejskich standardów wywiadu kryminalnego, struktura wywiadu kryminalnego w Policji polskiej”, który jest częścią projektu pt. „Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości”.
Pilska Szkoła współpracuje z innymi służbami, m.in. Państwową Strażą Łowiecką, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Żandarmerią Wojskową, urzędami celnymi, których funkcjonariusze uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach.
Szkoła spełnia również ważne ogniwo w procesie doboru do Policji. W ubiegłym roku blisko 9 tys. kandydatów wzięło udział w dwóch etapach tej procedury: teście wiedzy oraz teście sprawności fizycznej.

Mł. insp. Roman Gryczka, jako Zastępca Komendanta Szkoły nadzorujący pion logistyczny, zaprezentował cztery główne zagadnienia z zakresu finansów, realizacja zadań logistyki w ubiegłym roku, poprawy efektywności działalności bieżącej oraz potrzeb i planów na 2014 rok. Z uwagi na najmniejszy budżet ze szkół policyjnych, pilska placówka musi racjonalnie nim gospodarować. Zdaniem mł. insp. Romana Gryczki struktura planu w ubiegłym roku była utrzymana na dobrym poziomie, gdzie wynagrodzenia stanowiły niespełna 50% wydatków ogólnych. Również wydatki na zakup usług remontowych, który oscylował na poziomie 28% należy uznać za satysfakcjonujący.
Spośród najważniejszych zadań z zakresu logistyki w ubiegłym roku, bez wątpienia należy uznać rozbudowę hali sportowej oraz budowę boiska sportowego z torem przeszkód. Łączny koszt tych przedsięwzięć wyniósł ponad 4,6 mln zł. Ponadto wykonano wiele innych prac, mających wpływ na podniesienie warunków socjalno - bytowych zarówno kadry, jak i słuchaczy Szkoły.
Swoje wystąpienie Zastępca Komendanta zakończył sformułowaniem potrzeb i planów na rok bieżący, wśród których wymienił m.in.: uzyskanie zgody na budowę akademika, remont głównej klatki schodowej, remont osi strzeleckich oraz przeprowadzenie projektu teleinformatycznego w zakresie budowy systemu zasilania gwarantowanego dla Szkoły Policji w Pile.

Po krótkiej przerwie, głos zabrał Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, który na wstępie stwierdził, że jako absolwent Szkoły Policji w Pile, cieszy się, że znajduje tę placówkę w dobrej kondycji oraz z nadzieją patrzy na jej rozwój w kolejnych latach. Jest również zadowolony z realizowanych przez Szkolę projektów i docierających do niego opinii z ich realizacji.

W swoim wystąpieniu Komendant Główny Policji odniósł się do oceny efektywności działań Policji w ubiegłym roku i zaprezentował priorytetowe przedsięwzięcia na 2014 rok. Wśród nich wymienił:

  • doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie,
  • działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach,
  • ochronę interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą,
  • zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom Policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań,
  • usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych,
  • działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

Nadinsp. Marek Działoszyński z zadowoleniem przyjął dane dotyczące liczby popełnianych przestępstw w ubiegłym roku. Ich wskaźnik spadł o około pół miliona w stosunku do roku 2010 i o blisko 55 tys. w odniesieniu do roku 2012. Wspomniał również o przeprowadzonym audycie laboratoriów kryminalistycznych, który pozwoli na standaryzację prowadzonych przez nie czynności.
Komendant Główny przypomniał, że od lat, regularnie co miesiąc, CBOS monitoruje opinie Polaków na temat działalności parlamentu i prezydenta, natomiast dwa razy w roku przedstawia badanym rozszerzoną listę instytucji publicznych. Znajdują się na niej m.in. władze samorządowe, związki zawodowe, służby mundurowe, instytucje finansowe, instytucje wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, a także niektóre media. Po odnotowanym w marcu 2013 roku pogorszeniu ocen niemal wszystkich instytucji publicznych (w tym Policji), ich notowania powróciły do poziomu sprzed roku. Obecnie 66% Polaków pozytywnie ocenia Policję.
Za ważne narzędzie w zakresie współpracy Policji ze społeczeństwem Komendant Główny uznał debaty społeczne, a jako korzyści z nich płynące, wskazał m.in. na: budowę koalicji na rzecz bezpieczeństwa złożonej z szeregu podmiotów, upodmiotowienie obywateli/mieszkańców, szansę na spotkanie ścisłego kierownictwa jednostki, wnioski co do taktyki i techniki pełnienia służby, wnioski co do zmiany przepisów, budowę zaufania.
W dalszej części wystąpienia nadinsp. Marek Działoszyński odniósł się do zagadnień związanych z budżetem Policji, Programem Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji przewidzianym do realizacji w latach 2013 – 2015, przedsięwzięciami teleinformatycznymi (SWD, SWOP, SIS II, OST 112) oraz stanem kadrowym.
W podsumowaniu Komendant Główny określił miniony rok jako dobry dla Policji, podziękował za pracę i wspomniał, że Szkoła Policji w Pile może liczyć na wsparcie Komendy Głównej, ponieważ specjalizacja służby kryminalnej jest potrzebna.

Po odprawie nadinsp. Marek Działoszyński, w obecności Komendanta Szkoły oraz jego zastępców obejrzał Szkołę oraz zapoznał się z bazą dydaktyczną oraz warunkami socjalno – bytowymi kadry i słuchaczy.

Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji
Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji
Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji
Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji
Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji Odprawa roczna z Komendantem Głównym Policji

autor: Waldemar Hałuja

(17.02.14)