Szkoła w roku 2009 - część I - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Szkoła w roku 2009 - część I

Data publikacji 31.05.2011

Chcąc przybliżyć Państwu zadania, które Szkoła realizowała w minionym roku kalendarzowym, nie sposób tego w pełni uczynić, ograniczając się ...

Szkoła w roku 2009 część I Chcąc przybliżyć Państwu zadania, które Szkoła realizowała w minionym roku kalendarzowym, nie sposób tego w pełni uczynić, ograniczając się do krótkiej informacji. Wychodząc zatem naprzeciw wszystkim tym, którzy zainteresowani są dokładniejszą charakterystyką zadań, z którymi zetknęła się Szkoła i towarzyszącym im różnym wydarzeniom, proponujemy lekturę kilku najbliższych artykułów opatrzonych wspólnym tytułem "Szkoła w roku 2009".

Szkoła w roku 2009 część I Realizacja "Planu szkoleń zawodowych" i Planu doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie objęła w 2009 roku łącznie 2786 policjantów (dla porównaniu w roku 2007 2110, a w roku 2008 2135). Wszystkie szkolenia realizowane w roku 2009 objęły 3071 policjantów (dla porównania w roku 2007 2725, a w roku 2008 2499).

Szkoła realizując zadania dydaktyczne, koncentrowała się przede wszystkim na szkoleniu zawodowym podstawowym, przy czym druga połowa roku charakteryzowała się znacznym zwiększeniem liczby policjantów szkolonych na kursach doskonalenia zawodowego. Szkolenie zawodowe podstawowe ukończyło 595 policjantów.

Szkoła w roku 2009 część I Równie ważnym aspektem działalności dydaktycznej Szkoły było doskonalenie kompetencji zawodowych policjantów, którzy ukończyli szkolenie podstawowe. Było ono realizowane w kilku formach, stanowiących reakcje na zapotrzebowanie jednostek terenowych Policji. Podstawową formą realizowaną w Szkole były kursy specjalistyczne dla policjantów służby kryminalnej. W ubiegłym roku zrealizowano łącznie pięć edycji kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, które ukończyło 319 absolwentów, trzy edycje kursu specjalistycznego dla policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze, które ukończyło 185 absolwentów oraz trzy edycje kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, które ukończyło 110 absolwentów.

Szkoła w roku 2009 część I W lipcu 2009 r. wprowadzony został do użytku służbowego Program kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej w zakresie wykonywania wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych, którego realizację powierzono tylko pilskiej Szkole. We wrześniu 2009 roku rozpoczęto pierwszą edycje tego kursu. Do końca roku w ramach przeprowadzonych trzech edycji, kurs ukończyło 118 absolwentów, a kolejnych 239 słuchaczy kształci się obecnie w Szkole w ramach realizacji kolejnych trzech edycji kursu.

Najbardziej zaawansowaną formą szkolenia, realizowaną przez Szkołę, adresowaną do wąskich, wyspecjalizowanych grup zawodowych, w tym kadry kierowniczej średniego szczebla, były pozostałe szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego. Ich celem było dostarczenie uczestnikom profesjonalnych narzędzi z zakresu kierowania zespołami ludzkimi, kontaktów z mediami oraz wykonywania zadań z zakresu nadzoru merytorycznego i funkcjonalnego.

Odrębna grupa szkoleń adresowana była do specjalistów w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej w warunkach specjalnych, taktyki i techniki interwencji oraz taktyki i technik przesłuchania. W 2009 roku doskonaleniem zawodowym objętych zostało łącznie 2135 osób, ukończyło je 1889 osób w tym 54 pracowników Policji i 3 przedstawicieli Straży Granicznej...

Szkoła w roku 2009 część I Szkoła w roku 2009 część I Szkoła w roku 2009 część I Szkoła w roku 2009 część I

(15.01.10)