Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. przestępczości farmaceutycznej

Za nami konferencja „Przestępczość farmaceutyczna – praktyczne aspekty ujawniania i zwalczania”, która została zorganizowana przez Szkołę Policji w Pile wraz z przedstawicielami Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Stowarzyszeniem "STOP Nielegalnym Farmaceutykom".

Konferencja jest konsekwencją podpisanego w ubiegłym roku porozumienia o współpracy pomiędzy Szkołą Policji w Pile i Stowarzyszeniem "STOP Nielegalnym Farmaceutykom". Celem zawartego porozumienia jest m.in. doskonalenie i propagowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu nauk farmaceutycznych, prawnych oraz kryminalistycznych, upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych dotyczących obrotu produktami i wyrobami medycznymi w Polsce i poza jej granicami, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz wdrażania najlepszych standardów krajowych i światowych w zakresie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, a także propagowanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszania norm prawnych regulujących obrót produktami i wyrobów medycznych, a także wyróżnianie i promowanie wybitnych osiągnięć naukowych, działalności i upowszechniania wiedzy w zakresie dobrych praktyk dedykowanych dla produktów i wyrobów medycznych.

 

Prof. Zbigniew Fijałek przedstawił aktualny stan zagrożeń i szkodliwości, omawiając przypadki sfałszowanych suplementów diety i kosmetyków zawierających niedeklarowane aktywne substancje farmaceutyczne, a także omówił narastające śmiertelne zagrożenie w relacji sfałszowane leki kontra narkotyki. Dr Małgorzata Kubacka omówiła aspekty prawne wprowadzania do obrotu leków poronnych, zaś dr Piotr Ślifirski zapoznał uczestników konferencji z efektami pracy biegłego sądowego, dotyczącymi urządzeń technologicznych zabezpieczonych w miejscu wytwarzania w Koronowie k/Bydgoszczy, służących do nielegalnej produkcji sfałszowanych leków.Podinsp. Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji wraz z podkom. Hanną Bigielmajer ze Szkoły Policji w Pile omówili studium przypadku, poświęcone sprzedaży sfałszowanych leków w Internecie.


Ciekawą grupą tematyczną, zaprezentowaną po raz pierwszy na konferencji, były wystąpienia przedstawicieli Polskiej Agencji Antydopingowej, Agnieszki Ostrowskiej i dr. Andrzeja Pokrywki, którzy omówili zadania agencji, jej rolę w zwalczaniu dopingu, a także stosowane substancje i farmaceutyki w dopingu.

Ważnymi wystąpieniami były prezentacja danych statystycznych dotyczących przestępstw farmaceutycznych, przedstawiona przez Krzysztofa Liszewskiego, oraz wystąpienie mł. insp. Piotra Trzcińskiego z Biura Kryminalnego KGP omawiające problematykę efektywnego stosowania przepisów o rozszerzonej konfiskacie oraz identyfikacji majątku w czynnościach operacyjnych spraw o przestępstwa farmaceutyczne. Najwięcej dyskusji wywołał Zbigniew Siedlarczyk ze Stowarzyszenia "STOP nielegalnym farmaceutykom", proponując wykorzystanie komunikacji NFC dla zabezpieczania i identyfikowania produktów leczniczych.
 

Konferencja została oceniona, zarówno przez prelegentów, jak i odbiorców ze wszystkich komend wojewódzkich i Stołecznej Policji, jako bardzo interesująca i cenna z punktu widzenia potrzeb codziennej pracy i służby, mających na celu zapobieganie i zwalczanie przestępstw farmaceutycznych.

ZSK/Sebastian WEGNER
 

Powrót na górę strony