Ex libris - 2009 - Szkoła Policji w Pile

Ex libris

Data publikacji 06.06.2011

Zamknęliśmy Plan wydawniczy, który przewidywał opracowanie, przygotowanie i wydanie 34 pozycji literatury zawodowej. Zapewne przydatnej i wartościowej, ...

Ex libris Zamknęliśmy Plan wydawniczy, który przewidywał opracowanie, przygotowanie i wydanie 34 pozycji literatury zawodowej. Zapewne przydatnej i wartościowej, sądząc po zainteresowaniu, jakim się cieszy. W trakcie roku pojawiły się jednak potrzeby, które zdopingowały nas do rozszerzenia pierwotnych zamierzeń. W rezultacie światło dzienne ujrzały 42 publikacje (w tym 2 wznowienia):

 • P. Herbowski ?Kontrola operacyjna - zbiór aktów prawnych?,
 • K. Dereniowski (red.) ?Wybrane wykroczenia z części szczególnej kodeksu wykroczeń.?,
 • Z. Wlazło ?Przesłuchanie świadka w sprawach o wykroczenia?,
 • A. Wróblewska ?Wybrane metody weryfikacji zeznań i wyjaśnień?,
 • Z. Kozłowski ?Chemiczne środki obezwładniające?,
 • Z. Kozłowski, W. Nosek ?Sytuacje kryzysowe?,
 • Z. Kozłowski, W. Nosek ?Posługiwanie się szablą?,
 • Z. Kozłowski ?Musztra ze sztandarem?,
 • Z. Wlazło ?Wniosek o ukaranie?,
 • R. Rauhut ?Udzielenie informacji środkom masowego przekazu?,
 • K. Sawicki ?Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji?,
 • E. Mańka ?Psychologiczne aspekty użycia broni palnej oraz sposoby pomocy psychologicznej.?,
 • P. Herbowski ?Planowanie czynności wykrywczych?,
 • A. Bajerski ?Pomoc lub asysta przy czynnościach egzekucyjnych?,
 • J. Siwek ?Postępowanie z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie?,
 • P. Herbowski ?Stosowanie badań poligraficznych w działaniach wykrywczych organów ścigania?,
 • R. Łokietek ?Dokumentowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych?,
 • R. Rauhut ?Etyka zawodowa?,
 • A. Wróblewska ?Zbieg przepisów i wykroczeń?,
 • A. Wróblewska ?Zbieg przepisów i przestępstw?,
 • S. Jurczyński, A. Kwiatkowski, W. Wieczorek ?Podstawowe zagadnienia z budowy i użytkowania broni palnej krótkiej?,
 • R. Powolny, W. Chamczyk ?Film dydaktyczny?,
 • M. Kaczmarek ?Postępowanie na miejscu zdarzenia do chwili oględzin?,
 • R. Mielec ?Uprawnienia Policji w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji?,
 • R. Kreczmer ?Użycie środków przymusu bezpośredniego?,
 • M. Panglisz, A. Pawlak ?Broń palna?,
 • W. Miś, L. Bieliński ?Dokumentacja z kryminalistycznego badania miejsca przestępstwa?,
 • M. Kaczmarek, L. Koźmiński ?Zakres badań kryminalistycznych ? przykładowe pytania do biegłych?,
 • A. Godlewski ?Prezentacje multimedialne?,
 • T. Ratajczak, A. Kulczak ?Zatrzymanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami i dopuszczających pojazd do ruchu?,
 • A. Andrzejewski, W. Kurek ?Pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych?,
 • R. Mielec ?Wykorzystanie dorobku prawnego Schengen w Policji?,
 • W. Pietrzyk ?Wybrane aspekty postępowania wobec nieletnich?,
 • L. Koźmiński ?Kryminalistyczne aspekty fałszerstw dokumentów publicznych?,
 • A. Harenda, P. Sochacki ?Wychowanie fizyczne?,
 • J. Słoński ?Kontrola operacyjna?,
 • Z. Wlazło ?Przesłuchanie świadka w sprawach o wykroczenia? (wyd. II pop. i uzup.),
 • P. Herbowski ?Planowanie czynności wykrywczych? (wyd. II uzup.),
 • P. Sochacki, K. Plombon ?Pałka teleskopowa?,
 • W. Malowany ?Rozpracowanie operacyjne?,
 • S. Prusik ?Taktyka postępowania Policji w sprawach o przestępstwa zgwałcenia?,
 • J. Zientkowski ?Narkomania i przestępczość z nią związana?.

Zobacz więcej.

(07.01.09)