Sympozjum - 2005 - Szkoła Policji w Pile

Sympozjum

Data publikacji 28.06.2011

W dniach 29.11-1.12.2004 w Szkole Policji w Pile odbyło się 3 już sympozjum poświęcone zwalczaniu przestępczości prania pieniędzy pod tytułem ...

W dniach 29.11-1.12.2004 w Szkole Policji w Pile odbyło się 3 już sympozjum poświęcone zwalczaniu przestępczości prania pieniędzy pod tytułem "Pragmatyka zwalczania prania pieniędzy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej?.

Zostało ono zorganizowane wspólnym wysiłkiem przez Naszą szkołę oraz Biuro Taktyki Zwalczania przestępczości Komendy Głównej Policji w Warszawie. Patronat nad imprezą objęli wspólnym patronatem Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Leszek Balcerowicz, Komendanta Głównego Policji gen. insp. Leszek Szreder, Stanisław Stec Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Zastępca Prokuratora Generalnego Kazimierz Olejnik oraz prof. Wiesław Czyżowicz Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Dodatkowo należy podkreślić zaangażowanie w przygotowanie sympozjum Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych MF w tym osobiście dyrektora Adama Hempla, dzięki któremu uzyskaliśmy za pośrednictwem Europejskiego Biura ds. Oszustw Finansowych (OLAF) dotację finansową od Komisji Europejskiej w ramach grantu ?zwalczanie oszustw finansowych? finansowych w wysokości 80% kosztów imprezy.

W sympozjum uczestniczyło 110 uczestników wśród których byli goście zagraniczni z Litwy, Ukrainy, Niemiec i Francji, prokuratorzy z Prokuratury Krajowej Prokuratur Okręgowych i Apelacyjnych, pracownicy Biura Międzynarodowych relacji Skarbowych, Departamentu Kontroli Skarbowej, Biura Dokumentacji Skarbowych, Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, naczelnicy Wydziałów d/w z Przestępczością Gospodarczą i Dochodzeniowo-Śledczych Komend Wojewódzkich oraz Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości, Centralnego Biura Śledczego KGP. Podkreślić również należy udział przedstawicieli wydziałów bezpieczeństwa banków odpowiedzialnych za współpracę z organami ścigania w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

W trakcie obrad które odbywały się w Ośrodku Geovita na Płotkach mieliśmy okazję do spotkania się i wysłuchania tak znamienitych gości jak Prokuratora Generalnego Kazimierza Olejnik, gen. Insp Leszka Szredera Komendanta Głównego Policji, Wolfganga Hetera dyrektora w Biurze OLAF.

Seminarium miało na celu umożliwienie przedstawicielom instytucji bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie procederu prania pieniędzy wymianę doświadczeń zdobywanych w trakcie pracy, dyskusję na temat koniecznych zmian legislacyjnych mających na celu bardziej efektywne działanie służb policji, prokuratury, banków, Ministerstwa Finansów, podniesienie efektywności zwalczania przestępczości prania pieniędzy oraz skuteczności w odzyskaniu mienia uzyskanego w wyniku przestępstwa. Ponadto do zadań należało ustalenie strategii działania w przyszłości oraz zwrócenie uwagi na nowe metody i kierunki działania zorganizowanych grup przestępczych.

Na podstawie ocen uzyskanych od uczestników możemy stwierdzić, że seminarium zakończyło się sukcesem, a organizowanie tego typu spotkań i forum wymiany doświadczeń przyczynia się do podnoszenia efektywności pracy poszczególnych służb poprzez wspólne wypracowywanie nowych metod zwalczania przestępczości na szkodę Unii Europejskiej i ?prania pieniędzy? oraz ich wykorzystywania w bieżącej pracy.

Sympozjum przyczyniło się do nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedstawicielami instytucji zaangażowanych w zwalczanie tego rodzaju przestępczości, co ułatwia bieżącą współpracę. Wymiana informacji realizowana podczas takich spotkań jest szczególnie ważna ze względu na fakt pojawiania się cały czas nowych form popełniania przestępstw penalizowanych jako ?pranie pieniędzy?. Ponadto, organizowanie tego typu Sympozjów wpisuje się w wytyczne Rady Europejskiej, które określają, że zwalczanie ?prania pieniędzy? jest jednym z podstawowych obowiązków każdego Państwa Członkowskiego UE i które obligują do podejmowania wszelkich możliwych aktywnych działań zmierzających do walki z tym procederem.

Ponadto w pierwszej połowie lutego br zakończony zostanie druk publikacji, która znajdzie również miejsce na pólkach biblioteki. Zachęcamy zatem zainteresowanych do lektury wspomnianej publikacji.