Zakres szkolenia

Szkoła Policji w Pile realizuje obecnie szkolenie na poziomie podstawowym i w ramach doskonalenia zawodowego, specjalizując się w szkoleniu policjantów służby kryminalnej, czyli takich, którzy w przyszłości pełnić będą służbę w komórkach zajmujących się pracą operacyjną oraz dochodzeniowo-śledczą.

Szkoła realizuje 6-miesięczny kurs podstawowy zawodowy, przygotowujący do pełnienia służby na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Kurs rozpoczyna szkolenie policjanta i jako jedyny jest obowiązkowy. Kolejnym etapem szkolenia są kursy specjalistyczne w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów zajmujących się pracą dochodzeniową, operacyjną i zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Przygotowują one do realizacji zadań na stanowiskach wymagających bardziej zaawansowanej wiedzy i umiejętności zawodowych. Szkolenie trwa ok. 2 miesięcy.

W trakcie szkolenia słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu zapobiegania przestępczości, prawa, kryminalistyki, taktyki i technik interwencji, psychologii, komunikacji społecznej, etyki, praw człowieka, pierwszej pomocy przedlekarskiej, wyszkolenia strzeleckiego oraz obsługi sprzętu informatycznego i sprzętu łączności.

Stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych policjantów służą realizowane w Szkole kursy doskonalenia zawodowego, np. kursy z zakresu taktyki i techniki przesłuchań metodami FBI, kursy w zakresie sprawowania nadzoru nad formami pracy operacyjnej, kursy dla rzeczników dyscyplinarnych, oskarżycieli publicznych oraz policjantów wykonujących zadania obronne, a także kursy w zakresie współpracy z mediami.

Przez Szkołę w skali roku przewija się ok. 5 tysięcy słuchaczy biorących udział w różnego rodzaju szkoleniach.